Taidealan yliopistokokonaisuudet 2024-2025

Luovaa kirjoittamista, tanssipedagogiikkaa ja luovaa liiketoimintaa – valitse itsellesi sopiva taidealan opintokokonaisuus! Tarkemmat tiedot opinnoista löydät kurssikohtaisesta esittelystä.

Luovan kirjoittamisen perusopinnot, 25 op (TY)

Suunnitteilla alkavaksi lokakuussa 2024. Opinnot järjestetään Turun yliopiston uudistuneen opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojen tarkempi aikataulu ja opintovaatimukset julkaistaan kesän aikana. Opinnot järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena.

Kohderyhmä: Luovan kirjoittamisen opinnot soveltuvat kaikille, jotka haluavat kehittää kirjoittamistaan sen eri osa-alueilla.

Kurssimaksu: 896,00 €

Tanssipedagogiikan perusteet, 25 op (TaiY)

Tanssipedagogiikan perusteet, 25 op järjestetään Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opintosuunnitelman mukaisesti.

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa osallistujille perustiedot kehollisuudesta, tanssin monista muodoista, tanssin oppimisesta ja opettamisesta. Opintojen sisältö rakentuu osallistujien aiemman osaamisen ja kokemusten pohjalle ja syventää osallistujien käytännöllisiä taitoja. Tavoitteena on avata heidän omaa kehollista potentiaaliaan, syventää heidän kehollista tietoaan ja taitoaan sekä rohkaista jokaista tuottamaan omaa liikettään, tekemään havaintoja ja tulkintoja liikkeestä, tanssista ja kehollisuudesta niin ympäröivässä maailmassa yleensä kuin taiteen kontekstissa. Tavoitteena on rakentaa avara käsitys tanssista osana kulttuuria ja yhteiskuntaa, sekä kyky tuoda tanssi osaksi erilaisten yhteisöjen ja ryhmien arkea. Pedagoginen näkökulma kulkee mukana kaikissa jaksoissa.

Opinnot soveltuvat opettajille, varhaiskasvattajille, nuoriso- ja sosiaalityöntekijöille, harrastajaryhmien vetäjille ja muille kehollisuudesta, tanssitaiteesta ja tanssinopetuksesta kiinnostuneille. Opinnot antavat lisäpätevyyttä opettamiseen suuntautuville tanssijoille, tanssillisia liikuntatunteja ja harrastajaryhmiä ohjaaville ym.

Opintoihin ei ole valintakoetta eikä edellytetä aiempia tanssiopintoja, mutta jonkinlainen tanssiharrastus vähintään on tarpeen. Lisäksi osallistujien tulee sitoutua opintojen aikatauluihin, sillä läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä.

Ajankohta: 17.8.2024 — 18.5.2025

Kurssimaksu: 1300 €

Tanssipedagogiikan temaattiset opinnot 15 op, lv. 2024–25 (TaiY)

Tanssipedagogiikan temaattiset opinnot, 15 op järjestetään Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opintosuunnitelman mukaisesti.

Tanssipedagogiikan temaattisten opintojen tavoitteena on syventää osallistujan vastuullista toimijuutta tanssin alueella, tukea häntä oman tanssipedagogisen näkemyksensä kehittämisessä ja rohkaista kohti uusia avauksia tanssin toimintaympäristöjen, mahdollisuuksien ja merkityksen laajentamiseksi yhteiskunnan eri alueilla.

Pohjavaatimuksena opintoihin on hyväksytysti suoritetut Tanssipedagogiikan perusteet, 25 op (TaiY).

Ajankohta: 24.1.2025 — 14.6.2025

Kurssimaksu: 930 €

Luova liiketoiminta, 20 op (TaiY)

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus järjestetään Taideyliopiston opintovaatimusten mukaan (korvaavuus: X-T6-00, 20 op).

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus antaa perustiedot luovan alan liiketoiminnasta ja sen keskeisistä osa-alueista, kuten sponsoroinnista, markkinoinnista, yritysyhteistyöstä ja tekijänoikeuslainsäädännöstä. Tavoitteena on tukea luovalla alalla toimivien ja sitä opiskelevien työelämävalmiuksia sekä antaa työkaluja oman osaamisprofiilin muodostamiseen liiketoiminnan ja yrittäjyyden näkökulmasta. 

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 20 op ja siihen sisältyy viisi kurssia (linkit kurssien tietoihin alempana). Kunkin kurssin aikataulutiedot on kerrottu tarkemmin kurssin kuvauksessa. Kursseille voi ilmoittautua myös yksittäin, ks. tarkemmin kunkin opintojakson kohdalta (linkit alla).

Luovasta liiketoiminnasta 20 op suorittanut voi myös hakea Taideyliopiston Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship -maisteriohjelmaan. Lisätietoja avoimen yliopiston väylän kautta hakemisesta täällä.

Ajankohta: 5.9.2024 — 30.5.2025

Kurssimaksu: 490 €