Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa kaikissa Helsingin seudun kesäyliopiston oppimisympäristöissä ja koskevat kaikkia opiskelijoita sekä soveltuvin osin opettajia ja henkilökuntaa. Säännöt on laadittu varmistamaan työrauha, esteetön opiskelu, turvallisuus ja viihtyvyys.

Opiskelijan velvollisuudet

Helsingin seudun kesäyliopistossa noudatetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita, jotka koskevat kaikkia opiskelijoita ja henkilökuntaa. Opiskelijan on käyttäydyttävä hyvien tapojen mukaisesti ja taattava hyvä opiskeluympäristö kaikille. Helsingin seudun kesäyliopiston opetus on kaikille avointa riippumatta sukupuolesta, kansallisuudesta, terveydentilasta, iästä, koulutustaustasta tai opinto-oikeuksista.

Opiskelijan tulee noudattaa henkilökunnan ja opettajien antamia ohjeita. Opiskelijan tulee hyväksytyn opintosuorituksen saadakseen osallistua opetukseen ja suorittaa kurssilla vaaditut tehtävät. Opiskelijan tulee myös noudattaa koetilanteissa annettuja ohjeita.

Kaikissa opinnoissa tulee noudattaa asianmukaisia opiskelukäytäntöjä. Opiskelijan on suoritettava opintonsa rehellisesti ja osoitettava todellinen osaamisensa. Kaikenlainen plagiointi ja vilppi on kielletty opintojen aikana. Vilpillistä toimintaa harjoittava rikkoo hyväksyttyjä toimintatapoja ja menettelyjä joko piittaamattomuuttaan, tarkoituksellisesti tai harhauttaakseen. Plagioinnilla tarkoitetaan toisen työn, kuten tekstin, kuvion, ohjelmakoodin tai kuvan, lainaamista ilman asianmukaista lupaa ja sen esittämistä omana työnä. Plagiointi kattaa myös ns. itseplagioinnin, missä aiemmin julkaistua materiaalia käytetään uudelleen ilman asianmukaista tunnistamista.

Opiskelijoiden velvollisuutena on myös raportoida havaitsemistaan vakavista rikkeistä Helsingin seudun kesäyliopiston henkilökunnalle.

Opiskeluoikeus

Opiskeluoikeus alkaa, kun opinnot käynnistyvät ja opiskelija on ilmoittautunut kurssille. Opiskeluoikeus päättyy, kun opiskelija on suorittanut kurssin tai opintojen suoritusaika päättyy. Opiskeluoikeus voi päättyä myös opiskelijan keskeyttäessä opintonsa tai opiskeluoikeuden peruuttamisen myötä.

Opiskelu ja opiskeluympäristö

Kännyköiden ja muiden laitteiden käyttö opetuksen aikana ei saa häiritä muiden opiskelua. Myös muu opetusta ja muiden opiskelua häiritsevä toiminta on opintojen aikana kiellettyä. Muiden henkilöiden kuvien ja videoiden julkaiseminen ilman lupaa on kielletty.

Oppimisympäristöt on pidettävä siisteinä ja jokainen on vastuussa omalta osaltaan tilojen siisteydestä. Yhteisessä käytössä olevasta omaisuudesta on huolehdittava asianmukaisesti. Helsingin seudun kesäyliopisto ei vastaa opetustiloihin jätetystä omaisuudesta.

Tupakointi ja erilaisten tupakkatuotteiden käyttö on kielletty kaikissa oppilaitoksen tiloissa ja niiden välittömässä läheisyydessä. Myös päihtyneenä tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena oleminen oppimisympäristöissä on kielletty. Tämän lisäksi yleistä turvallisuutta vaarantavia tai muita laittomia aineita (esim. huumausaineet) tai esineitä (esim. aseet ja teräaseet) ei saa pitää hallussa tai tuoda oppimisympäristöön.

Opiskelijan kurinpito

Annettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen tai järjestyssääntöjen rikkominen voi johtaa poistamiseen opetustilasta tai oppilaitoksen alueelta. Opettajalla on oikeus poistaa opiskelija tarvittaessa oppimistilanteesta, opetustilasta ja oppilaitoksen alueelta. Helsingin seudun kesäyliopiston toiminnanjohtajalla on oikeus antaa kirjallinen varoitus opiskelijalle, joka häiritsee opetusta, toimii järjestyssääntöjen vastaisesti tai menettelee vilpillisesti.

Vakavien rikkomusten tai toistuvan epäasiallisen käyttäytymisen yhteydessä opiskeluoikeus voidaan peruuttaa. Opiskelijan kurinpitorangaistuksista päättää viimekädessä Helsingin seudun kesäyliopiston toiminnanjohtaja. Ennen lopullisista kurinpitorangaistuksista päättämistä tulee yksilöidä toimenpiteeseen johtavat laiminlyönti tai teko, kuultava opiskelijaa ja hankittava muu tarpeellinen selvitys tilanteeseen liittyen. Opiskelijalla on oikeus osallistua kuulemistilaisuuteen ennen päätöksen tekemistä.

Korvausvelvollisuus

Opiskelija vastaa itse hänelle annetuista opiskeluvälineistä ja yhteisistä tiloista. Korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaisesti. Vahingoista tulee ilmoittaa välittömästi Helsingin seudun kesäyliopiston henkilökunnalle.

Työturvallisuus

Helsingin seudun kesäyliopisto huolehtii työturvallisuudesta omissa oppimisympäristöissään. Opiskelijoiden velvollisuutena on noudattaa annettuja ohjeita ja ilmoittaa epäkohdista.

Voimaantulo

Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa 22.3.2024 alkaen. Ajantasaiset järjestyssäännöt ovat saatavilla oppilaitoksen verkkosivuilta.