Hoitotieteen aineopinnot, 37 op, lv. 2024–2026

Kesäyliopistossa on suunnitteilla Hoitotieteen aineopinnot Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Arvioitu alkaminen elo-syyskuun vaihteessa 2024.

Opinto-oikeusaika tarkentuu kesän aikana. Suurinta osaa opintojaksoista voi suorittaa omassa tahdissa opinto-oikeusajan puitteissa. Alustava opintojen suoritusaikataulu:

Syksy 2024 
Hoitotieteen historia- ja tietoperusta 5 op,
Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op
Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 3 op
Hoitotieteen tutkimusmenetelmät: kvalitatiiviset menetelmät 2 op
Hoitotieteen tutkimusmenetelmät: kvantitatiiviset menetelmät 2 op
Kevät 2025
Intercultural competence and professionalism 5 op
Syksy 2025 
Hoitotieteen teoria 1 4 op
Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin 5 op
Näyttöön perustuva hoitotyö 4 op

Opintojen tavoite: Opiskelijat perehtyvät hoitotieteen aineopinnoissa hoitotieteen teoreettiseen perustaan sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen toimintaan hoitotyön asiantuntijuusalueella ja potilasturvallisuuteen. Opiskelijat saavat valmiuksia hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä näyttöön perustuvaa tietoa. Opinnot soveltuvat sekä tutkintotavoitteisille opiskelijoille että täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille. 

Suoritustapa: Opiskelu tapahtuu verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Opintoihin voi sisältyä myös reaaliaikaisia luentoja tai seminaarityöskentelyä etäyhteydellä sekä tiettynä ajankohtana olevia tenttejä, muutoin opiskelu omaan tahtiin kunkin verkkokurssin päättymisajankohtaan asti.

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen: Kokonaisuusmaksu: 510 €. Tästä kesäyliopiston koulutusmaksu on 66 € (maksetaan kesäyliopiston ilmoittautumisen yhteydessä) ja UEF avoimen yliopiston maksuosuus 444 € (maksetaan opintojakso kerrallaan UEF:n Peppi-järjestelmässä). Kesäyliopistosta tulee tarkemmat ohjeet UEF:n ilmoittautumisesta ennen kunkin opintojakson alkua.

Opinnoista voi myös valita yksittäisiä jaksoja, ks. hinta kunkin jakson kohdalta.

Edeltävät opinnot: Hoitotieteen perusopinnot TAI jokin seuraavista tutkinnoista: Terveysalan soveltuva (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti) ammattikorkeakoulututkinto, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinto tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinto. 

Oikeaksi todistetut (2 allekirjoittajaa) kopiot kelpoisuuden osoittavista edeltävien opintojen todistuksista lähetetään osoitteeseen: Helsingin seudun kesäyliopisto, Annika Mäkinen, Vilhonvuorenkatu 12, 00500 Helsinki. Älä lähetä alkuperäistä todistusta! Todistuskopioita ei palauteta.