Markkinoinnin johtaminen, 6 op, lv. 2024–25

Aika: Opintojakso on joustavasti tarjolla lukuvuoden aikana ja voit aloittaa opiskelun itsellesi sopivana aikana. Opintojaksolla on neljä vaihtoehtoista verkkotenttipäivää lukuvuoden aikana (tarkemmat aikataulut tulossa).

Sisältö: Markkinoinnin toimintaympäristön ja kilpailutilanteen arviointi. Markkinoinnin strateginen suunnitteluprosessi. Markkinoinnin kilpailukeinojen ja suhdemarkkinoinnin hyödyntäminen. Markkinoinnin organisointi ja kontrollointi.

Tavoite: Opiskelija

  • ymmärtää kokonaisvaltaisesti markkinoinnin johtamisen viitekehyksen strategiatasolta aina käytännön toimenpiteisiin ja niiden vaikutuksiin saakka - tiedostaa perinteisten markkinointiohjelmien sekä suhdemarkkinoinnin vaikutukset yrityksen kilpailukykyyn
  • ymmärtää markkinatutkimuksen sekä markkinoinnin kontrolloinnin roolin osana markkinoinnin suunnittelua ja johtamista
  • osaa soveltaa markkinoinnin päätöksentekoon tarvittavia apuvälineitä ja analyysejä toiminnan kehittämiseksi
  • osaa laatia ohjeistetusti markkinointisuunnitelman
  • osaa analysoida markkinointistrategian ja toimenpiteiden onnistuneisuutta sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä apuna käyttäen.

Suoritustapa: Verkkoluennot ja -materiaali, tentti ja harjoitustyö. Harjoitustehtävän palautus hyväksytyn tentin jälkeen.

Arviointi: 0–5. Verkkotentti 70 %, harjoitustyö 30 %.

Materiaali:

- Hollesen, S. (2014). Marketing management. A relationship approach. 3rd ed. tai uudempi painos

- materiaali verkkoympäristössä.

Opettaja: Sasu TuominenKuuluu kokonaisuuteen: