Kumppanuuksien ja toimintakulttuurin johtaminen 6 op, lv. 2024–2025

Aika: Kevätlukukausi 2025 (alustava: tammi-huhtikuu)

Verkkokurssi, seminaari hybridi (voi osallistua etäyhteydellä tai paikan päällä).

Sisältö: Asiakaslähtöisyyden ja -osallisuuden arviointi- ja toteutusratkaisut, tiimityöhön osallistaminen ja johtaminen, sote-osaamisen tukeminen, konfliktien ratkaisutaidot, kumppanuusrakenteet ja -prosessit organisaatioiden eri tasoilla ja organisaatioiden ja toimialojen välillä, vetovoimaa ylläpitävän toimintakulttuurin osatekijät ja arviointitavat sekä johtaminen.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

    tunnistaa ja analysoida organisaatioiden ja toimialojen rajoja ylittävän yhteistyön kriittisiä menestystekijöitä ja hyötyjä

    arvioida ja kehittää organisaationsa toimintakulttuuria ja ennakoida sen uudistamistarpeita

    kehittää ja johtaa asiakasosallisuuden toteutumista palvelujärjestelmässä

    kehittää ja johtaa moniammatillista ja monialaista tiimityötä

Suoritustapa: Luentotallenteet (6 h), Luentopäivä (8 h), Seminaaripäivä (8 h) Kirjalliset oppimistehtävät (48 h), omatoiminen ja ryhmätyöskentely (92 h)

Arviointi: Hylätty (0) – erinomainen (5).  Kirjalliset oppimistehtävät arvosanoilla H – 5 (50 % arvosanasta muodostuu yksilötehtävistä ja 50 % ryhmätehtävästä) Moodlessa kuvatun arviointikriteeristön mukaisesti. 100 % läsnäolo luentopäivässä ja loppuseminaarissa.

Materiaali:

-    Glasky J & Dickinson H (2014) Partnership Working in Health and Social Care. Policy Press, Bristol, UK.

-    Interprofessional Education Collaborative. (2016). Core competencies for interprofessional collaborative practice. Washington, D.C.: Interprofessional Education Collaborative.

-    Frankel A, Haraden C, Federico F, Lenoci-Edwards J. (2017). A Framework for Safe, Reliable, and Effective Care. White Paper. Cambridge, MA: Institute for Healthcare Improvement and Safe & Reliable Healthcare.

-    Kangasniemi M, Hipp K, Häggman-Laitila A, Kallio H, Karki S, Kinnunen P, Pietilä A-M, Saarnio R, Viinamäki L, Voutilainen A & Waldén A. 2018. Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 39/2018: Valtioneuvoston kanslia.

-    Väitöskirjat ja tieteelliset artikkelit, sekä muu opintojakson aikana osoitettu oppimateriaali.

Opettaja: Yliopistonlehtori Anja Terkamo-Moisio, yliopisto-opettaja Hanna RouvinenKuuluu kokonaisuuteen: