Mikroyritykset muuttuvissa toimintaympäristöissä, 5 op, lv. 2024–2025

Aika: Verkkokurssi suoritettavissa ajalla 28.10.–31.12.2024. Tarkemmat ohjeet Moodlessa.

Sisältö: Kurssilla saat kokonaiskuvan moniulotteisesta ja jatkuvasti muuttuvasta mikroyritysten toimintaympäristöstä ja verkostoista sekä siitä, miten nämä muutokset tulisi huomioida mikroyrityksen toiminnassa. Lisäksi kurssilla tutustutaan megatrendeihin ja ennakointimenetelmiin.

Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija:
*ymmärtää yrittäjien verkostojen ja toimintaympäristön laajuuden, osatekijät ja niiden vaikutukset yrityksen toimintaan.
*oppii ennakoinnin menetelmiä, tunnistamaan globaaleja megatrendejä ja hyödyntämään niitä muutoksen ennakoinnissa.
*on tietoinen toimintaympäristön ja siellä tapahtuvien muutosten mahdollisuuksista ja haasteista erityisesti mikroyritysten kannalta.

Suoritustapa: Verkko-opetus. Kurssi sisältää yksilö- ja ryhmätöitä, liiketoimintaympäristön muutosten ennakointitehtävä omasta tai case-yrityksestä.

Arviointi: Hyväksytty / Hylätty. Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Opiskelijat osallistuvat verkkokeskusteluihin ja tekevät itsenäisiä tehtäviä. Kurssilla voidaan käyttää myös vertaisarviointia.

Materiaali: videoluennot, podcastit, englannin- ja suomenkielinen tutkimuskirjallisuus tai artikkelit.