Mikroyrittäjyyden perusteet, 5 op, lv. 2024–2025

Aika: Syyslukukausi 2024 (alustavasti: alkaa elokuun puolivälin paikkeilla, verkkokurssin aikataulut tarkentuvat kesän aikana)  

Sisältö: Kurssi tarjoaa yrittäjälle käytännönläheistä tietoa muun muassa liiketoimintasuunnitelman laatimisesta, hinnoittelusta sekä taloudenhallinnasta. Kurssilla käsitellään myös mikroyritysten johtamisen ja kasvun erityispiirteitä sekä niiden taloudellista, yhteiskunnallista ja sosiaalista merkitystä.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

    * Tuntee mikroyrittäjyyden tutkimusalaa ja opintoja

    * Ymmärtää mikroyritysten määritelmän, erityispiirteet ja merkityksen yhteiskunnassa

    * Ymmärtää yrityksen arvojen, johtamisen, yrittäjyysosaamisten ja ammattitaidon merkityksen osana yrityksen kannattavaa toimintaa

    * Ymmärtää resilienssin käsitteen ja merkityksen osana yrityksen johtamista

Suoritustapa: Ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opetus Moodle-oppimisympäristössä. Kurssi sisältää ajasta ja paikasta riippumattomia yksilötehtäviä sekä kurssimateriaaliin ja omaan kehitysprojektiin perustuvaa verkkokeskustelua ja vertaisarviointia. Oman tai esimerkkiyrityksen pohjalta tehtävä kehitysprojekti (liiketoimintasuunnitelman laatiminen).

Arviointi: Hyväksytty / Hylätty. Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia.

Materiaali: Videoluennot, My Studio -podcastit, englannin- ja suomenkielinen tutkimuskirjallisuus ja muu opettajan osoittama materiaali.