Ketterä johtaminen mikroyrityksissä, 5 op, lv. 2024–2025

Aika: Verkkokurssin voi opiskella ajalla 7.1.8.6.2025. Tarkemmat ohjeet Moodlessa

Sisältö: Mikroyrityksen liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, mikä tuottaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tällä kurssilla opitaan vastaamaan uusiin mahdollisuuksiin ketterän johtamisen menetelmillä. Kurssi tarjoaa sekä teoriaa että työkaluja yrityksen ketterään johtamiseen, jolla saadaan kilpailuetua uusissa tuote- ja palvelukehitysympäristöissä. Lisäksi kurssilla opitaan hallitsemaan nopean ja kokeilevan tuotteistamisen sekä palveluntuottamisen käsitteistö ja periaatteet.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
* tuntee mikroyritysten ketterän johtamisen keskeiset periaatteet ja työkalut
* ymmärtää kuinka ketterä johtaminen tuottaa yritykselle kilpailuetua muuttuvassa liiketoimintaympäristössä
* ymmärtää toimijoiden roolit ja vastuut ketterässä toiminnassa

Suoritustapa: Ajasta ja paikasta riippumaton verkkokurssi, jonka voi  aloittaa milloin tahansa lukukauden aikana. Kurssilla tehdään projektityö, joka arvioidaan. Lisäksi tehdään yksilö-  ja ryhmätöitä sekä vertaisarviointia.

Arviointi: 0-5. 

Materiaali: Videoluennot, podcastit, englannin- ja suomenkielinen tutkimuskirjallisuus tai artikkelit ja muu opettajan määrittämä kurssikirjallisuus.