Yritysjuridiikan perusteet, 6 op, lv. 2024–25

Aika: Opintojakso on joustavasti tarjolla lukuvuoden aikana. Verkkotentillä on vaihtoehtoisia palautusaikoja.

Sisältö: Tutustuminen oikeudelliseen ajatteluun ja oikeudellisiin peruskäsitteisiin. Liiketoiminnan ja kilpailun oikeudellinen sääntely (elinkeinon harjoittaminen, yritysmuodot, yksinoikeudet, kilpailunrajoituslain säännökset ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa), kaupankäynnin oikeudellinen sääntely (sopimukset, kuluttajankauppa ja muu kaupankäynti) sekä työsuhteen perusasiat (työsopimus, työehtosopimus, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, työsopimuksen päättäminen).

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  •     yhdistää yritystoimintaan liittyvät keskeiset oikeudenalat osaksi Suomen oikeusjärjestelmää
  •     määritellä tärkeimmät oikeudelliset peruskäsitteet
  •     nimetä eri oikeuslähteet ja käyttää niitä oikeudellisen ongelman ratkaisemisessa
  •     nimetä pääpiirteissään oikeustoimien tekemiseen, elinkeinon harjoittamiseen, yritysmuotoihin, liikekilpailuun, kaupankäyntiin sekä työsopimusoikeuteen soveltuvan keskeisen lainsäädännön ja soveltaa  sitä yrityksen käytännön toiminnassa.

Suoritustapa: Verkkokurssi, verkkotentti.

Arviointi: 0–5

Materiaali:

  • Hoppu – Hoppu, Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, uusin painos, luvut 1–17, saatavissa sähköisenä Verkkokirjahyllyssä.
  • Bruun – von Koskull, Työoikeuden perusteet, uusin painos, saatavissa sähköisenä Verkkokirjahyllyssä.
  • Luentomateriaali ja harjoitustehtävät. Luentomateriaali ja harjoitustehtävät, saatavissa Moodlessa.

Opettaja: Hanna Savolainen