Johtamisen perusteet, 6 op, lv. 2024–25

Aika: Opintojakso on joustavasti tarjolla lukuvuoden aikana. Jaksoon kuuluvalla verkkotentillä on useita vaihtoehtoisia suorituspäiviä (tarkemmat aikataulut tulossa).

Sisältö: Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja –mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne ja organisaatiokäyttäytyminen, henkilöstöjohtaminen, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, eettinen johtaminen, organisaation yhteiskuntavastuu.

Tavoite:

    Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa eritellä johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteitä, johtamisen perusteorioita ja perustehtäviä sekä näiden yhteyksiä uudistuvaan liiketoimintaan
  • ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti muuttuvassa palvelutaloudessa
  • osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä
  • osaa soveltaa keskeistä käsitteistöä ja oppimaansa teoriaa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa
  • muodostaa kokonaiskuvan johtamisen oppiaineen keskeisistä teemoista.


Suoritustapa: Verkkokurssi. Verkkotentti ja oppimistehtävä

Arviointi: Verkkotentti 0–5, oppimispäiväkirja hyv/hyl

Materiaali: Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2019 tai uudempi) Managing & Organizations. An Introduction to Theory & Practice. London: Sage. Artikkelit ja muu materiaali

Opettaja: Esa Hiltunen, Sanna Saastamoinen