Johdatus matemaattiseen päättelyyn, 2 op

Kehity loogisessa päättelyssä ja perustelemisessa opiskelemalla matemaattisen todistamisen alkeet! Opintojaksolle on jatkuva ilmoittautuminen. Opintojakso toteutetaan Oulun yliopiston opintovaatimusten mukaan.

Aika: Kurssi suoritetaan omassa aikataulussa verkossa. Kurssi avautuu 1.9.2024 ja sulkeutuu 31.7.2025.

Sisältö: Kurssin tavoitteena on kehittää matemaattista päättelykykyä ja kykyä ymmärtää erilaisia todistustekniikoita. Kurssilla tutustutaan logiikan perusteisiin sekä opetellaan suoraa ja epäsuoraa todistamista, (vasta)esimerkein perustelua ja matemaattisen induktion käyttöä.

Osaamistavoitteet: Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija:

    tuntee erilaisia todistustekniikoita

    kykenee arvioimaan ja perustelemaan yksinkertaisten väitteiden paikkansapitävyyttä

    ymmärtää ja osaa lukea matemaattisia merkintöjä sisältävää tekstiä.

Kohderyhmä: Kaikki matemaattisen osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneet. Opintojakso soveltuu erityisen hyvin lukiolaisille.

Suoritustapa: Kurssialueella Moodlessa annettujen tehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arviointi: hyv-hyl

Korvaavuus: AY802150P Johdatus matemaattiseen päättelyyn, 2 op, Oulun yliopisto. Muiden oppilaitosten opiskelijat voivat hyväksilukea kurssin tutkintoonsa oman oppilaitoksen kanssa erikseen sopien.

Oulun yliopistossa 2 op suorituksen voi sisällyttää 5 op opintojaksoon 802101P Johdatus matematiikkaan, jolloin puuttuvat 3 op saa tekemällä tarvittavat tehtävät ja loppukokeen.

Opettaja: Yliopisto-opettaja Emma Leppälä