Yhteiskuntapolitiikan perusteet, 5 op, lv. 2024–25

Aika: Opintojakso on joustavasti tarjolla lukuvuoden aikana. Verkkotentit:
ke 28.8., ke 23.10., ke 4.12.2024
ke 29.1. ke 5.4., ke 4.6.2025
Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tuona aikana opiskelija kirjautuu tenttiin valitsemanaan ajankohtana. Tentin tekemiseen on aikaa neljä tuntia sen aloittamisesta. Oppimistehtävä palautetaan verkkotentin päättymispäivään klo 23 mennessä.

Tutorointi: Tapaaminen to 12.9.2024 klo 17.00–18.30 Zoomin välityksellä.

Sisältö: 

•    Yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalipolitiikan synty ja kehitys niin politiikkana kuin tutkimuksena

•    Muuttuvat hyvinvointivaltiot ja niiden ideat ja ideaalit

•    Politiikan merkitykset ja toimijat

•    Keskeiset käsitteet ja teoriat

•    Aikalaiskeskustelut

Tavoite:    

•    Tutustua yhteiskuntapolitiikkaan oppiaineena ja käytäntönä

•    Tunnistaa yhteiskuntapolitiikan peruskäsitteet, keskeiset teoriat ja toimijat

•    Saada kokonaisnäkemys yhteiskuntapolitiikan kehityksestä ja muutoksesta

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaleihin, verkkotentti ja kaksi oppimistehtävää. Tehtävien suoritusjärjestykseksi suositellaan seuraavaa: ensimmäisenä käsitteistö-essee, toisena essee ja kolmantena verkkotentti. Oppimistehtävistä annetaan henkilökohtainen palaute.

Opintojen tueksi järjestetään tutorointia, johon osallistuminen ei ole opintopisteiden suorittamiseksi välttämätöntä, mutta johon osallistuminen on suositeltavaa. Tutortapaamisissa (järjestetään etäyhteydellä) saa tukea suoritukseen valmistautumiseen ja voi keskustella muiden opiskelijoiden ja tutorin kanssa yhteiskuntapolitiikan aiheista.

Arviointi: 0–5

Materiaali: Tentitään kolme kirjaa seuraavista:

•    Aaltio, Elina 2013. Hyvinvoinnin uusi järjestys. Gaudeamus.

•    Hänninen, Sakari, Saikkonen, Paula (toim.) 2017. Hyvinvointivaltio ylittää jälkensä. THL.

•    Jokinen, Eeva, Könönen, Jukka, Venäläinen, Juhana & Vähämäki, Jussi (toim.) 2011. "Yrittäkää edes!" Prekarisaatio Pohjois-Karjalassa. Tutkijaliitto: Helsinki.

•    Julkunen, Raija 2017. Muuttuvat hyvinvointivaltiot. Eurooppalaiset hyvinvointivaltiot reformoitavana.  Jyväskylä: Sophi: Saatavana sähköisesti: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/55748/978-951-39-7146-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

•    Saari, Juho, Taipale, Sakari & Kainulainen, Sakari (toim.) 2013. Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. A tutkimuksia 38. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia, 64. Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsinki. Juvenes Print Oy Tampere. Saatavana sähköisesti: http://www.theseus.fi/handle/10024/129163 

Opettaja: YTT Iiris Lehto. Kesäyliopiston tutor VTM Matias Muuronen.