Tasa-arvopolitiikka, 5 op, lv. 2024–25

Aika: Opintojakso on joustavasti tarjolla lukuvuoden aikana. Oppimistehtävien palautuspäivät:
Syksy 2024: 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 31.12.2024
Kevät 2025: 31.1., 28.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6. 30.7.2025

Tutorointi: ti 19.11.2024 klo 17.00–18.30 Zoomin välityksellä.

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin tasa-arvokäsityksiin, niiden taustoihin ja ongelmakohtiin. Kurssilla tarkastellaan tasa-arvopolitiikan keskeisiä toimijoita ja tasa-arvotyön organisointia niin paikallisella, kansallisella kuin ylikansallisella tasollakin. Kurssilla tarkastellaan miksi tasa-arvotyötä tarvitaan ja mihin sillä pyritään. Tasa-arvoa tarkastellaan intersektoriaalisesti ottaen huomioon sukupuoli, ikä, alueelliset erot, esteellisyys ja muut eriarvoiset rakenteet. Tähän liittyvät osallisuuden, solidaarisuuden ja kansalaisuuden kysymykset.

Tavoite: Opiskelijat perehtyvät tasa-arvoon yhteiskunnan eri toimijoiden tasolla, osaavat tunnistaa tasa-arvokysymykset, tietävät mitä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset ovat, tietävät mitä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoinstituutioita on olemassa sekä tutustuvat tasa-arvotutkimukseen.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin, oppimistehtävä.

Opintojen tueksi järjestetään tutorointia, johon osallistuminen ei ole opintopisteiden suorittamiseksi välttämätöntä, mutta johon osallistuminen on suositeltavaa. Tutortapaamisissa (järjestetään etäyhteydellä) saa tukea suoritukseen valmistautumiseen ja voi keskustella muiden opiskelijoiden ja tutorin kanssa yhteiskuntapolitiikan aiheista.

Arviointi: 0–5. Oppimistehtävästä voi saada pyynnöstä palautetta.

Materiaali:    

•    Tasa-arvobarometri 2017 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160920

•    Näkökulmia sukupuolten tasa-arvoon: Analyyseja tasa-arvobarometrista 2017 http://www.julkari.fi/handle/10024/137765 

•    Työ, talous ja tasa-arvo  http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/ytytata_201300_2013_10369_net.pdf 

•    Suomi tasa-arvon mallimaaksi: Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2020-23 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162588 

•    Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä työelämä. Tasa-arvoa tutkimassa ja toteuttamassa: https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10227/355402 

•    Kantola, J., Koskinen Sandberg P., Ylöstalo, H (toim.) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia. Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin, 2020.

Opettaja: Jarmo Romppanen. Kesäyliopiston tutor VTM Matias Muuronen.