Hoivan käytännöt, 5 op, lv. 2024–25

Aika: Opintojakso on joustavasti tarjolla lukuvuoden aikana. Verkkotentit:
ke 21.8., ke 2.10., ke 27.11.2024
ke 22.1., ke 5.3., ke 28.5.2025
Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tuona aikana opiskelija kirjautuu tenttiin valitsemanaan ajankohtana. Tentin tekemiseen on aikaa neljä tuntia sen aloittamisesta. Oppimistehtävä palautetaan verkkotentin päättymispäivään klo 23 mennessä.

Tutorointi: Tapaaminen to 3.10.2024 klo 17.00–18.30 Zoomin välityksellä.

Sisältö: Hoivapolitiikka Suomessa ja muualla. Hoiva arjessa ja mediatuotteissa. Hoiva ja perhe, prekaarihoiva, projektihoiva, hoiva ja sukupuoli, hoiva ja teknologia, sateenkaarihoiva, luontohoiva. Hoivan järjestämistavat ja muutossuunnat. Yhteiskuntapoliittisen hoivatutkimuksen taustat, näkökulmat ja tutkimuskohteet.

Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija tuntee yhteiskuntapoliittisen hoivatutkimuksen ajankohtaisia tutkimuskohteita sekä käsitteitä kuten hoivavaje, hoivaköyhyys, hoivavuoto, sukupuolittunut hoiva, ylirajainen, teknologisoituva hoiva ja globaali hoiva. Opiskelija tietää hoivan järjestämisen vaihtoehtoisia malleja ja oppii tarkastelemaan kriittisesti hoivapolitiikan uusimpia käytäntöjä Suomessa ja ulkomailla. Osaa kirjoittaa aihepiiristä kriittisesti ja reflektoivasti.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaleihin, verkkotentti ja oppimistehtävä.

Opintojen tueksi järjestetään tutorointia, johon osallistuminen ei ole opintopisteiden suorittamiseksi välttämätöntä, mutta johon osallistuminen on suositeltavaa. Tutortapaamisissa (järjestetään etäyhteydellä) saa tukea suoritukseen valmistautumiseen ja voi keskustella muiden opiskelijoiden ja tutorin kanssa yhteiskuntapolitiikan aiheista.

Arviointi: 0–5

Materiaali:

Kirjatentissä kaikki tenttivät nämä kaksi:

    Anttonen, A., Valokivi, H. & Zechner, M. (toim.) Hoiva – tutkimus, politiikka ja arki, 2009.

    Salmi, M & Närvi, J. (toim.) Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa-arvo. 2017.

Lisäksi valitaan yksi seuraavista:

    Hoppania, H-K., Karsio, O., Näre, L., Olakivi, A., Sointu, L. Vaittinen, T., Zechner, M. Hoivan arvoiset, 2016.

    Van Aerschot, L. Vanhusten hoiva ja eriarvoisuus. Sosiaalisen ja taloudellisen taustan yhteys avun saamiseen ja palveluiden käyttöön, 2014.  

    Leinonen, E. Perhehoitoa paikantamassa, 2020.

    Kuronen, T. Hoivapommin purkajat, 2015.

    Eerola, P., Alasuutari, M., Repo, K., Karila, K., & Lammi-Taskula, J. (toim). Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut: lasten, perheiden ja politiikan näkökulmia. 2022.

Opettaja: YTT Iiris Lehto