Haastavat vuorovaikutustilanteet, 2 op

Aika:
to 23.1.2025 klo 17.15–19.45 lähitapaaminen
to 6.2.2025 klo 17.15–19.45 lähitapaaminen
to 20.2.2025 klo 17.15–19.45 lähitapaaminen
HUOM! Kurssi alkaa orientoivalla tehtävällä, joka tulee olla tehtynä ennen ensimmäistä (23.1.2025) lähitapaamista. Tehtäväohjeistus löytyy 16.1.2025 avattavalta Moodle-alueelta. Lähitapaamisten paikka vahvistuu kevään aikana.

Sisältö: Kurssi sopii kaikille, joiden työhön kuuluu tai tulee kuulumaan haastavia vuorovaikutustilanteita. Kokemukset vuorovaikutuksen haasteista ovat yksilöllisiä, joten on kiinnostavaa pohtia yhdessä, millaisia haasteita oma ala tai työtehtävien luonne tuovat esimerkiksi asiakas- ja työyhteisövuorovaikutukseen. Tämän kurssin rikkaus on se, että osallistujat voivat edustaa opiskelija- tai työelämänäkökulmaa. Yhdessä rakennamme merkityksiä ja ymmärrystä ympäröivästä maailmasta!

Kurssilla on kolme läsnäoloa vaativaa lähitapaamista (23.1.2025, 6.2.2025 ja 20.2.2025 klo 17.15–19.45), jolloin puhumme vuorovaikutuksen haasteista teoriatasolla, keskustelemme pienryhmissä ja teemme ryhmätehtäviä. Kurssisuoritukseen kuuluvat myös kirjalliset alku- ja lopputehtävät. Näiden lisäksi teemme mahdollisesti tapaamisiin orientoivia välitehtäviä. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista ja sitoutunutta työskentelyä sekä sovittujen tehtävien tekemistä määräajassa.

Kohderyhmä: Työelämän haastavia vuorovaikutustilanteita kohtaavat.

Suoritustapa: Opintojakson työmäärä on 54 tuntia. Opintojakso toteutetaan lähiopiskeluna, johon kuuluu itsenäistä työskentelyä. Ryhmätapaamiset 9 t, itsenäinen työskentely 45 t.

Kirjallisuus: Opettajan materiaali ja muu erikseen sovittava materiaali

Korvaavuus: Haastavat vuorovaikutustilanteet 2 op (KK-AI003), Helsingin yliopiston Kielikeskus

Kouluttaja: Kurssin opettajana toimii puheviestinnän yliopisto-opettaja Maiju Ranta. Hän työskentelee päätoimisesti Helsingin yliopistossa, jossa hän toimii opetustyön lisäksi myös äidinkielen yksikön esihenkilönä.

Maiju on aiemmalta koulutukseltaan sairaanhoitaja AMK ja hän on työskennellyt vuosia vaikeasti loukkaantuneiden potilaiden hoitoon erikoistuneessa yksikössä, Töölön tapaturma-asemalla. Hän on kouluttautunut Debriefing-istunnon ohjaajaksi ja on toiminut yksikkönsä kriisityön vastuuhenkilönä. Maiju on monipuolinen viestintä- ja vuorovaikutusalan asiantuntija. Hän on taitava kouluttaja tilanneherkkyyttä ja stressinsietokykyä vaativissa työyhteisöjen tilanteissa. Opettajana Maiju edistää monipuolisten viestintä- ja vuorovaikutustaitojen sekä sisäisen varmuuden kehittymistä. Hän huolehtii, että oppiminen tapahtuu levollisessa ympäristössä turvallisuuden tunnetta korostavin menetelmin.

Suoritusmerkinnät: Helsingin  yliopiston  opiskelijoille suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan  opintorekisteriin. Muut saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta.  Suoritusmerkintä edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston  Sisu-järjestelmään tämän kurssin opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee  myös HY:n opiskelijoita). Sisu-kirjautumislinkki lähetetään  kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja kirjautuminen tulee tehdä   annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Kurssimaksu sisältää Helsingin yliopiston perimät maksut.