Terveyskunto ja terveysteknologiset sovellukset, 4 op

Aikataulu: 8.4.-5.6.2024

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • perustella liikunnan roolia terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla
  • kuvata terveyskunnon osa-alueet ja perustella sen merkityksen ihmisen kehitykselle ja terveydelle elämän eri vaiheissa
  • toteuttaa turvallisuusnäkökulmat huomioiden keskeiset terveyskunnon mittaamisen testit
  • tulkita mittaustulokset ja laatia terveyttä edistävän liikuntaohjeistuksen mittaustulosten perusteella
  • kuvata erilaisia terveysteknologisia sovelluksia ja pohtia niiden merkitystä terveyden edistämisessä kriittisesti

Sisältö: Terveyskunto, terveyskunnon mittaamisen periaatteet ja käytännön harjoitukset sekä niiden tulosten tarkastelu. Liikunnan ja fyysisen aktivisuuden merkitys terveyden edistämisessä. Liikuntaohjeistuksen laatiminen mittaustulosten pohjalta. Yleisimmät terveysteknologiset sovellukset.

Oppimateriaali: Verkko-opetuksessa kuvattu materiaali, oheismateriaalit.

Suoritustapa: Verkko-opinnot: luennot, oppimistehtävä, tentti, itsenäinen työskentely

Arviointi: H-5