Psykofyysisen psykoterapian perusteet (20 op) / Basics of Psychophysical Psychotherapy (20 credits)

Huom. koulutuksen opetuskieli on englanti! The language of instruction for the course is English (full course description in english below)

Aika: 21.11.2024-4.10.2025

Seminaari 1.
21.-23.11.24

Seminaari 2.
13-15.2.25

Seminaari 3.
5-7.6.25

Seminaari 4.
2-4.10.25.

Päivittäinen työskentelyaika on torstaisin klo 10.00-17.00, perjantaisin ja lauantaisin klo 9.00-16.00.

Sisältö: Psykofyysisen psykoterapian perusteet -koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Apuna käytetään myös mindfulnessin ja mentalisaation työtapoja. Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä. Kehokeskeistä terapiaa voidaan tehdä sekä lyhytterapian että pitkän psykoterapian muodossa. Eri suuntausten (kognitiivinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, gestalt, perheterapia jne.) ammattilaiset voivat helposti yhdistää kehokeskeisen terapian työtapoja omaan viitekehykseensä. 

Huom. koulutuksen lähiopetuksen kieli on englanti, pariharjoitukset sekä pienryhmätyöskentelyt voivat olla myös suomeksi, jos pari/pienryhmä näin toivoo.  

Seminaari 1. Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan

Seminaarissa demonstroimme ja harjoittelemme erilaisia kehollisia tekniikoita. Painopiste on siinä, miten käytämme kehollisia menetelmiä verbaalisen terapiatyöskentelyn rikastamiseen ja syventämiseen. Seminaarissa opettelemme strukturoimaan kehollisia menetelmiä sisältävää terapiatuntia. Harjoittelun lisäksi valotetaan kehopsykoterapian / psykofyysisen psykoterapian teoreettista perustaa.

Seminaari 2. Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus

Psykofyysinen psykoterapia keskittyy auttamaan asiakkaita heidän tärkeissä vuorovaikutussuhteissaan: puolison, lapsen, muiden perheenjäsenten, ystävien tai kollegoiden kanssa. Lasten ja nuorten terapiassa keskitytään sekä vertaissuhteisiin että perhesuhteisiin. Tässä seminaarissa tarkastelemme sitä, miten terapeutti voi työskennellä yksilöterapiassa potilaan vuorovaikutussuhteiden kanssa. Käymme sekä kokemuksellisesti että teoreettisesti läpi terapeutin ja potilaan välistä suhdetta ja siihen liittyviä käsitteitä (transferenssi, vastatransferenssi, mentalisaatio, empatia).

Seminaari 3. Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä

Keholliset menetelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä tunteiden säätelyn opettelussa. Tässä seminaarissa opettelemme sitä, miten potilaita voi auttaa sietämään ja rauhoittamaan vaikeita tunteita ja vahvistamaan positiivisia tunteita. Tutustumme myös kehollisiin säätelykeinoihin, jotka voivat auttaa tulemaan toimeen vaikeiden oireiden, kuten itsetuhoisuuden, raivon tunteiden, päihdeongelmien ja paniikkikohtausten kanssa. Tutustumme itsesäätelyn että vuorovaikutteisen säätelyn käsitteisiin ja harjoittelemme säätelyä sekä potilaan auttamiseksi että terapeutin työssäjaksamisen tukemiseksi.

Seminaari 4. Traumaseminaari

Keholliset menetelmät tarjoavat erityisiä työtapoja työskentelyyn traumatisoituneiden potilaiden kanssa. Harjoittelemme keinoja, joiden avulla potilasta voidaan auttaa selviytymään takaumien, painajaisten, turtumustilojen ja traumaan liittyvän itsetuhoisen käytöksen kanssa. Kehollisin työtavoin voidaan myös oppia vireystilan säätelyä ja vakauttamista, työstää traumamuistoja sekä auttaa potilaita löytämään uudenlaisia toimintamalleja vuorovaikutussuhteissa traumaperäisten defensiivisten mallien sijaan. Seminaari on koulutuksen viimeinen, joten toisena teemana on prosessin lopetus ja reflektointi.

Seminaarit perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja pienryhmissä harjoitellen erilaisia kehollisia työskentelymenetelmiä. Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin potilaan, terapeutin kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa, keskustelua ja opetuksellisia työskentelydemonstraatioita. Seminaarien lisäksi koulutusvaatimuksiin kuuluu opitun reflektointiin ja harjoitteluun keskittyvät pienryhmätapaamiset seminaarien välillä. 

Tähän koulutuskokonaisuuteen ei kuulu viidettä lopputyöseminaaria, mutta halutessaan koulutukseen osallistuja voi tehdä lopputyön sekä osallistua viidenteen seminaariin toisessa psykofyysisen perusteiden koulutuksessa joko Helsingin seudun kesäyliopiston tai muiden kesäyliopistojen järjestämänä lähivuosina. Tällöin 20 opintopisteen koulutus on mahdollista täydentää 30:een opintopisteeseen. Tämän 20 opintopisteen koulutuksen perusteella on mahdollista hakeutua myös psykofyysisen psykoterapian syventäviin opintoihin.

Kohderyhmä: psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät, sairaanhoitajat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella (kirjallinen hakulomake). Opiskelijavalinnoissa painotetaan hakujärjestystä, koulutusta, kliinistä työkokemusta ja/tai kokemusta psykofyysisestä työskentelystä sekä motivaatiota.

Osaamistavoitteet: Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osaa:

 • ohjata asiakkaita havainnoimaan kehollisia   kokemuksiaan
 • ohjata asiakkaita sanoittamaan ja reflektoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • motivoida asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa
 • auttaa asiakkaita tunnistamaan ja säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan
 • ohjata asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja säätelykeinoja,   joiden avulla tulla toimeen vaikeidenkin oireiden kanssa
 • ohjata asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla,   jotka mahdollistavat toimivamman vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa
 • yhdistää läsnäolon ja kehotietoisuuden suhtautumistapoja työskentelyynsä
 • havainnoida ja tuoda työskentelyyn sanallisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen kehollisia näkökulmia

Suoritustapa: Koulutuksen laajuus 20 opintopistettä sisältää:

 • Lähiopetus 79 h ja itsenäinen työskentely 36 h
 • Luento-opetusta, ryhmäkeskustelua, kehollisia  harjoituksia, menetelmädemonstraatioita (vuorovaikutteinen luento) 60 h
 • Pienryhmäharjoittelua (harjoitukset ohjattuna ja oman työn osana) 29 h + 24
 • Itsenäistä pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä 12 h.

Kirjallisuus

 • Seminaarikirjallisuuteen perehtyminen 800 sivua. 
 • Oppimispäiväkirja 10 sivua, jossa reflektoidaan itsenäistä harjoittelua asiakastyössä ja pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä

Itsenäinen verkko-opetus

 • Oppimisympäristöön tutustuminen 5 h
 • Toiminnallinen verkko-opiskelu (mm. keskustelut ja kommentoinnit) 12 h

Osaamisen arviointi:

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Osaamisen arvioinnin perustana on aktiivinen osallistuminen seminaariopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn. Oppimista arvioidaan läpi koko koulutusprosessin jatkuvassa dialogissa opiskelijan kanssa. 

Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on osoittanut:

 • ymmärtävänsä psykofyysisen näkökulman keskeiset perusteet
 • kykenevänsä reflektoimaan psykofyysisen näkökulman soveltamista omassa työssään
 • kykenevänsä arvioimaan työskentelynsä eettisyyttä ja turvallisuutta psykofyysisessä kehyksessä
 • kykenevänsä yhdistämään oman ammattinsa teoreettista kehystä psykofyysiseen työskentelyyn
 • kykenevänsä itse arvioimaan kehittymistään edellä mainituissa osaamisen alueissa

Huom. Opetuksesta voi olla sairauden tai työesteen vuoksi pois yhteensä kolme lähipäivää, jolloin voi  saada vielä todistuksen. Jos poissaoloja tulee enemmän, koulutuksen voi käydä loppuun, mutta todistus jää saamatta. Näin myös siinä tapauksessa, että poissaolon syynä on sairastuminen. Yksittäiset poissaolopäivät voidaan korvata erillisillä tehtävillä (max. kolme päivää) ja kokonaisen kolmen päivän poissaolon voi korvata osallistumalla toisen psykofyysisen perusteiden kyseiseen seminaariin seuraavan vuoden aikana, mikäli koulutuksessa on tilaa. Tästä on sovittava erikseen kyseisen koulutuksen opettajien kanssa.

Koulutukseen hakeminen: Koulutukseen haetaan 30.9.2024 mennessä täyttämällä ilmoittautumislomake sekä erillinen kirjallinen hakulomake. Toimithan siis näin:

1. Täytä ja lähetä hakulomake, joka löytyy osoitteesta: https://link.webropolsurveys.com/S/0248CE57AAA220F7

2. Ilmoittaudu koulutukseen Ilmoittaudu kurssille -painikkeen kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee maksaa vähintään ensimmäinen erä kurssimaksusta.

Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan hakujärjestyksessä. Mikäli et tulisi valituksi koulutukseen, ilmoittautumisen yhteydessä maksamasi kurssimaksu palautetaan sinulle. Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautuessasi hyväksyt samalla kesäyliopiston peruutusehdot. Koulutukseen valitaan enintään 24 osallistujaa.

Valinnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin kriteereihin:

 • Psykoterapeutti- tai muu Sote-alan koulutus
 • Kokemus kliinisestä potilastyöstä ja psykofyysisistä menetelmistä
 • Motivaatio koulutukseen
 • Hakujärjestys

Kouluttaja: George Downing B(P.Hd.) on amerikkalainen psykologi, joka tunnetaan mm. kehokeskeisen (Body-Focused Therapy) sekä Video Intervention Therapy -menetelmien kehittäjänä. 

"---koulutus perustuu George Downingin menetelmään ja elämäntyöhön. Downingin työn alkuvaiheet pohjautuvat psykodynaamiseen objektisuhdeteoriaan. Myöhemmissä vaiheissaan hän on ottanut työskentelytapaansa vaikutteita enemmän kognitiivis-behavioraalisten psykoterapian teoriasta ja menetelmästä. Työskentelytapa on integratiivinen ja monen eri psykoterapiasuuntauksen edustajat ovat kokeneet mielekkääksi yhdistää sitä omaan viitekehykseensä.

Downingin teorian keskiössä on kehon järjestäytyminen (body organizing). Tällä käsitteellä tarkoitetaan kaikkea sitä hienovireistä jäsentymistä ja muutosta, mitä kehossa tapahtuu kaikessa toiminnassa ja vuorovaikutussuhteissa. Nämä pienet muutokset tapahtuvat jatkuvana virtana ja ilmenevät mm. asennoissa, liikkeissä, eleissä, ilmeissä, äänensävyissä, lihastonuksessa ja hengityksessä. Kehon järjestäytyminen on proseduraalista tietoa ja pitkälti tiedostamatonta. Näistä pienistä liikahduksista ja niihin liittyvistä tunteista ja ajatuksista on kuitenkin mahdollista tulla tietoiseksi." (lähde: https://www.psykofyysinenpsykoterapia.fi/psykofyysinen/ )

Kurssimaksu: Kurssimaksun 2900 € voi halutessaan maksaa viidessä erässä. Ensimmäinen erä maksetaan paikan vastaanottamisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5  €/erä.

Kesto: 96 ot


Basics of Psychophysical Psychotherapy

Time: November 21, 2024, to October 4, 2025

Seminar 1: November 21-23, 2024

Seminar 2: February 13-15, 2025

Seminar 3: June 5-7, 2025

Seminar 4: October 2-4, 2025

Daily Schedule: Thursdays from 10:00 AM to 5:00 PM, Fridays and Saturdays from 9:00 AM to 4:00 PM.

Content: The Basics in Psychophysical Psychotherapy training is an integrative method training based on the body-focused therapy method developed by George Downing. Clients are assisted in changing both their thought patterns and their ways of bodily organization. Additionally, mindfulness and mentalization techniques are utilized. The method can be applied in working with both adults and children. Body-focused therapy can be conducted in both short-term and long-term psychotherapy formats. Professionals from different orientations (cognitive, solution-focused, psychodynamic, gestalt, family therapy, etc.) can easily integrate body-focused therapy techniques into their own frameworks.

Note: The language of instruction for the training is English, but pair exercises and small group work can also be conducted in Finnish if desired by the pair/group.

Seminar 1: Integrating Body Methods into Verbal Therapy

This seminar demonstrates and practices various body techniques, focusing on how to enrich and deepen verbal therapy work with body methods. The seminar teaches structuring therapy sessions that include body methods. In addition to practice, the theoretical foundation of body psychotherapy/psychophysical psychotherapy is elucidated.

Seminar 2: Body Methods and Interactions

Psychophysical psychotherapy focuses on helping clients in their significant interpersonal relationships: with partners, children, other family members, friends, or colleagues. In therapy with children and adolescents, the focus is on both peer and family relationships. This seminar explores how therapists can work on individual therapy with patients' interpersonal relationships. We examine experientially and theoretically the therapeutic relationship between therapist and patient, including related concepts such as transference, countertransference, mentalization, and empathy.

Seminar 3: Body Methods in Emotion Regulation

Body methods can be highly beneficial in learning emotion regulation. In this seminar, participants learn how to help patients tolerate and calm difficult emotions and strengthen positive emotions. We also explore bodily regulation methods that can help cope with difficult symptoms such as self-harm, feelings of rage, substance abuse, and panic attacks. We explore concepts of both self-regulation and interactive regulation and practice regulation to support both patient and therapist well-being.

Seminar 4: Trauma Seminar

Body methods offer specific approaches to working with traumatized patients. We practice methods to help patients cope with flashbacks, nightmares, dissociative states, and trauma-related self-destructive behavior. With bodily work methods, we can also learn arousal regulation and stabilization, process traumatic memories, and help patients find new ways of relating in interpersonal relationships instead of trauma-based defensive patterns. This seminar is the final seminar in the training, so the second theme is process closure and reflection.

The seminars are based on experiential learning. Students work in pairs and small groups, practicing various body working methods. Through small group work, it is possible to gain experiences in the roles of both the patient, therapist, and observer. In addition to practical training, teaching includes theory, discussion, and teaching demonstrations. In addition to the seminars, the training requirements include reflection and practice-focused small group meetings between seminars.

This training package does not include a fifth thesis seminar, but if desired, the participant can complete a thesis and participate in a fifth seminar in another basics of psychophysical training either at Helsinki Region Summer University or other summer universities in the coming years. In this case, the 20-credit training can be supplemented to 30 credits. Based on these 20 credits, it is also possible to apply for advanced studies in psychophysical psychotherapy.

Target Group: Psychotherapists, psychologists, psychiatrists, general practitioners, students in psychotherapy training, social workers, nurses, physiotherapists, occupational therapists, and other social and healthcare professionals interested in psychophysical client work. Students are selected based on applications (written application form). In student selections, emphasis is placed on application order, education, clinical work experience and/or experience in psychophysical work, and motivation.

Learning Objectives: After completing the training, the participant can:

 • Guide clients to observe their bodily experiences 
 • Guide clients to articulate and reflect on their bodily experiences 
 • Motivate clients who are afraid or hesitant to examine bodily experience Help clients recognize and regulate their emotions and arousal states 
 • Guide clients to find new ways of bodily organization and regulation to cope with even difficult symptoms 
 • Guide clients to influence their bodily being and expression in ways that enable more functional interaction with other people 
 • Combine presence and body awareness approaches into their work 
 • Observe and bring bodily perspectives to their work in addition to verbal communication

Method of Completion: The scope of the training, 20 credit points, includes:

 • Contact teaching 79 hours and independent work 36 hours
 • Lectures, group discussions, bodily exercises, method demonstrations (interactive lecture) 60 hours
 • Small group practice (guided exercises and as part of one's own work) 29 hours + 24
 • Independent small group work between seminars 12 hours
 • Literature
 • Familiarization with seminar literature 800 pages
 • Learning diary 10 pages, reflecting on independent practice in client work and small group work between seminars
 • Independent online teaching
 • Familiarization with the learning environment 5 hours
 • Functional online learning (including discussions and comments) 12 hours

Assessment Method:

Competence is assessed on a pass/fail scale. Competence assessment method is based on active participation in seminar teaching and small group work. Learning is assessed through continuous dialogue with the student throughout the entire training process.

A passing performance requires that the student has:

 • Understanding of the key foundations of psychophysical perspective 
 • Ability to reflect on the application of the psychophysical perspective in their own work 
 • Ability to assess the ethics and safety of their work within the psychophysical framework 
 • Ability to integrate their profession's theoretical framework into psychophysical work 
 • Ability to self-assess their development in the above-mentioned areas of competence 

Note: Absences from teaching due to illness or work disability can total up to three contact days, in which case a certificate can still be obtained. If there are more absences, the training can be completed, but a certificate will not be issued. This applies even if the reason for absence is illness. Individual absence days can be compensated for with separate assignments (up to three days), and a complete absence of three days can be compensated by participating in another basics of psychophysical seminar within the following year, subject to availability in the training. This must be agreed separately with the teachers of the respective training.

Application for the Training: Applications for the training must be submitted by September 30, 2024, by filling out the registration form and a separate written application form. Therefore, please follow these steps:

 1. Fill out and submit the application form, which can be found at: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/fa06abdc-a033-4851-bbb8-75397d6bfc99?displayId=Fin3054950
 2. Register for the training through the "Register for the Course" button. When registering, the first installment of the course fee must be paid.

Student selections will be notified in the order of applications. If you are not selected for the training, the course fee you paid at the time of registration will be refunded to you. Registration is binding, and by registering, you also accept the cancellation terms of the summer university. The training will accept up to 24 participants.

Selection criteria include:

Psychotherapy or other social and healthcare education Experience in clinical patient work and psychophysical methods Motivation for the training Application order 

Trainer: George Downing (Ph.D.) is an American psychologist known for his development of body-focused therapy and Video Intervention Therapy methods.

"---the training is based on George Downing's method and life's work. The initial stages of Downing's work are based on psychodynamic object relations theory. In later stages, he has drawn influences more from cognitive-behavioral therapy theory and method in his work. The approach is integrative, and representatives from various psychotherapy orientations have found it meaningful to integrate it into their own frameworks.

At the core of Downing's theory is bodily organization. This concept refers to all the subtle structuring and change that occurs in the body in all activities and in interpersonal relationships. These small changes occur as a continuous stream and manifest in postures, movements, gestures, expressions, tone of voice, muscle tension, and breathing. Bodily organization is procedural knowledge and largely unconscious. However, it is possible to become aware of these small shifts and the associated emotions and thoughts." (source: https://www.psykofyysinenpsykoterapia.fi/psykofyysinen/)

Course Fee: The course fee of €2900 can be paid in five installments if desired. The first installment is paid upon acceptance, and the remaining installments are paid every two months from the start of the course. Note: handling fee €5/inst.

Duration: 96 h
Kurssin aikataulu:
 • To 21.11.2024 10:00-17:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Pe 22.11.2024 09:00-16:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • La 23.11.2024 09:00-16:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • To 13.02.2025 10:00-17:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Pe 14.02.2025 09:00-16:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • La 15.02.2025 09:00-16:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • To 05.06.2025 10:00-17:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Pe 06.06.2025 09:00-16:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • La 07.06.2025 09:00-16:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • To 02.10.2025 10:00-17:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Pe 03.10.2025 09:00-16:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • La 04.10.2025 09:00-16:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Lisää kurssi omaan kalenteriisi