Vetovoimaisen organisaation johtaminen 5 op, lv. 2024–2025

Aika: Kevätlukukausi 2025 (alustava: tammi-maaliskuu)

Verkkokurssi.

Sisältö: Magneettisairaalamalli, vetovoimaisuutta luova johtamistyyli ja osallistava johtaminen, rekrytointi, osaamisen ja työhyvinvoinnin johtaminen, kehityskeskustelut, urakehitysmallit ja palkitseminen.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

    kuvata organisaation vetovoimaa lisäävät tekijät

    analysoida vetovoimaisen organisaation johtamista henkilöstön osaamisen, sitoutumisen, urakehityksen ja työhyvinvoinvoinnin edistämisen kannalta

    soveltaa ja arvioida vetovoimaisen organisaation johtamisrakenteita

Suoritustapa: Luennot (etänä, 6 t), luentotallenteet/-diat verkkoympäristössä (8 t), oppimistehtävät, verkkokeskustelut, omatoiminen ja ryhmätyöskentely (86 t) sekä kirjallinen kokoava tehtävä (35 t).

Arviointi: Hyväksytty/hylätty Arvioidaan: esseekirjoitelma hyv-hyl, ryhmätehtävä hyv-hyl ja aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn hyv-hyl.

Materiaali: E-kirjat:

-    Viitala R. (2021). Henkilöstöjohtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. 1. painos. Helsinki: Edita Publishing Oy. Luvut 1-3.

Tieteelliset artikkelit, raportit:

-    Ervasti, J., Kausto, J., Leino-Arjas, P., Turunen, J., Varje, P., & Väänänen, A. (2022). Työkyvyn tuen vaikuttavuus. Tutkimuskatsaus työkyvyn tukitoimien työkyky- ja kustannusvaikutuksista. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki. Saatavilla www-osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-131-5

-    Fischer, J. P., & Nichols, C. (2019). Leadership practices and patient outcomes in Magnet® vs. non-Magnet hospitals. Nursing management, 50(5), 26-31.

-    Prado-Inzerillo, M., Clavelle, J. T., & Fitzpatrick, J. J. (2018). Leadership practices and engagement among magnet® hospital chief nursing officers. JONA: The Journal of Nursing Administration, 48(10), 502-507.

-    Muu opintojakson aikana ilmoitettu materiaali

Opettaja: Yliopistonlehtori Krista JokiniemiKuuluu kokonaisuuteen: