Palvelujärjestelmän kehittäminen ja tuottavuuden johtaminen 6 op, lv. 2024–2025

Aika: Kevätlukukausi 2025 (alustava: huhti-toukokuu)

Verkkokurssi, seminaari hybridinä (voi osallistua etäyhteydellä tai paikan päällä).

Sisältö: Strateginen, ennakoiva ja tulevaisuusorientoitunut johtaminen terveydenhuollossa Palvelujärjestelmien kehittämisprosessit, menetelmät ja skenaariotyöskentely.

Eri tason hoitotyön johtajien rooli ja vastuu palvelujärjestelmän kehittämisessä ja tuottavuuden johtamisessa   Henkilöstöstrategia, hoitohenkilöstön markkinatilanne, vaihtuvuus  Henkilöstömitoituksen työvälineet ja perustelut Suorituksen johtaminen, johtamisen tunnusluvut ja tuottavuuden arviointi   LEAN malli, tuhlauksen vähentäminen, johtaminen kriisi tilanteissa

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

    tunnistaa ja noudattaa strategisen ja kehityssuuntia ennakoivan johtamisen periaatteita

    tietää palvelujärjestelmän kehittämisprosessin vaiheet ja menetelmät

    arvioi henkilöstövoimavaroja suhteessa tuottavuuteen ja laatii tuottavuutta tukevia henkilöstöstrategioita

    analysoi tuottavuutta hoitotyössä ja soveltaa menetelmiä tuottavuuden lisäämiseksi

    tunnistaa hoitotyön johtajan vastuun palvelujärjestelmän kehittämisessä ja tuottavuuden johtamisessa

Suoritustapa: Luento/luentotallenteet (10 t), luentotentti (2 t), oppimistehtävät, omatoiminen ja ryhmätyöskentely (142 t) ja seminaarityöskentely (8 t).

Arviointi: Hylätty (0) – erinomainen (5). Aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun hyv-hyl, luentotentti arvioidaan asteikolla 0-5, oppimistehtävät kokoava työ arvioidaan asteikolla 0-5, seminaarissa läsnäolopakko.

Materiaali: E-kirjat:

-    Sowcik, M., Andenoro, A. C., & McNutt, M. (2015). Leadership 2050: Critical Challenges, Key Contexts, and Emerging Trends. Bingley: Emerald Group Publishing Limited.

-    Viitala R., & Jylhä E. 2019. Johtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Business, Edita. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu. Luvut 4 ja 5.

Tieteelliset artikkelit:

-    Vollmar, H. C., Ostermann, T., & Redaèlli, M. (2015). Using the scenario method in the context of health and health care–a scoping review. BMC Medical Research Methodology, 15(1), 1-10.

-    Muu opintojakson aikana ilmoitettu materiaali

Opettaja: Yliopistonlehtori Krista JokiniemiKuuluu kokonaisuuteen: