Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta, 6 op, lv. 2022-2024

Verkkokurssi syksyllä 2024, aikataulu ilmoitetaan kesän aikana.
 

Tavoite: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tunnistaa preventiivisen hoitotieteen tietoperustaa ja tutkimuskohteita
 • määrittelee terveyden edistämistä ja analysoi sen moniulotteisuutta
 • tunnistaa terveyden edistämisen yhteiskunnallisen kontekstin
 • saavuttaa valmiudet arvioida terveyden edistämistä yksilötasolta yhteisötasolle
 • syventää ymmärrystään terveyden edistämisen teoreettisesta perustasta
 • arvioi terveyden edistämistä monitieteiseen tutkimustietoon perustuvana toimintana

Sisältö: preventiivisen hoitotieteen tietoperusta ja tutkimuskohteet, terveyden edistäminen moniulotteisena ilmiönä, terveyden edistämisen ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä linjauksia, terveyden edistämisen teoreettisia lähestymistapoja

Suoritustapa: Verkko-opinnot; luennot/luentotallenteet, seminaari verkossa ja oppimistehtävä

Kirjallisuus:

 • Naidoo J. & Wills J. 2016. Foundations for Health Promotion. 4th edition. Elsevier (soveltuvin osin).
 • Mittelmark M.B., Sagy S., Eriksson M., Bauer G.f., Pelikan J.M., Lindström B. & Espnes G.A. (edit). 2016. The Handbook of Salutogenesis. Springer Internationa Publishing, Switzerland. (soveltuvin osin). E-kirja: http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-04600-6
 • Pietilä A-M (toim.) 2010. Terveyden edistäminen. Teorioista toimintaan. WSOYpro Oy. (soveltuvin osin)
 • Ståhl T & Rimpelä A. 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Yliopistopaino. Helsinki.
 • Seedhouse D. 2009. Health Promotion. Philosophy, Prejudice and Practice. 2nd edition. Wiley (soveltuvin osin).
 • Muut ajankohtaiset julkaisut ja terveyspoliittiset ohjelmat

Kuuluu kokonaisuuteen: