Näyttöön perustuva hoitotyö, 4 op, lv. 2024–2026

Verkkokurssi todennäköisesti syksyllä 2024 ja jälleen syksyllä 2025. Aineopintokokonaisuuden syksyllä 2024 aloittaville suositellaan tämän opintojakson suoritusta syksyllä 2025.

Tavoite: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa näyttöön perustuvan hoitotyön (NPH) osaamisen kompetenssit hoitotyössä
  • kuvata NPH:n keskeiset elementit ja merkityksen hoitotyön ja terveyspalvelujärjestelmän laadunparantamisen kannalta
  • tunnistaa erilaisen näytön roolin NP-päätöksenteossa
  • käyttää prosessityöskentelyä NPH:n kehittämisessä; muodostaa relevantin kysymyksen, etsiäkäyttää prosessityöskentelyä NPH:n kehittämisessä; muodostaa relevantin kysymyksen, etsiä tasokasta näyttöä, kriittisesti arvioida sitä, ja suunnitella käytäntöön vientiä

Sisältö: Näyttöön perustuvan hoitotyön keskeiset käsitteet ja perustelut, 7 askeleen NPH prosessi, picot rakenne kliinisten kysymysten muotoilussa, tutkimustiedon hakeminen sähköisistä tietokannoista, Joanna Briggs tutkimusten laadunarviointikriteerit, NP-kulttuuri ja toimintaympäristö.

Suoritustapa: verkko-opinnot; Luentotallenteet/diat, oppimismateriaali ja oppimistehtävät verkko-oppimisympäristössä, kirjallinen lopputyö

Kirjallisuus:

  • Melnyk B, Gallagher-Ford L & Fineout-Overholt E. 2016. Implementing the Evidence-Based Practice competencies in health care. A practical guide for improving quality, safety, & outcomes. (Saatavissa Itä-Suomen yliopistosta e-kirjana).
  • Muu opintojakson aikana osoitettava ajankohtainen materiaali.

Kuuluu kokonaisuuteen: