Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin, 5 op, lv. 2024–2026

Koko 37 op aineopintokokonaisuuden vuonna 2024 aloittaville suositellaan tämän opintojakson suoritusta syksyllä 2024.

Aikataulu syksyllä 2023 suorittaville:
Verkko-opinnot ajalla 29.8.2023 - 30.10.2023.
Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä, jotka on suoritettava määräaikaan mennessä.

Tavoite: 
Opintojakson opiskeltuaan opiskelija osaa: 

  • ymmärtää asiakas- ja potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet ja sitä ohjaavan lainsäädännön ja keskeiset toimijat  
  • soveltaa asiakas- ja potilasturvallisuuskulttuurin ja systeemiajattelun perusperiaatteita kuvatessaan sosiaali- ja terveystoimen turvallisen hoivan ja hoidon elementtejä  
  • arvioida inhimillisten tekijöiden, tiimityön ja kompleksisten organisaatioiden vaikutuksia asiakas- ja potilasturvallisuuteen  
  • soveltaa oppimaansa tietoa vaaratapahtumien ennaltaehkäisyyn ja niistä oppimiseen. 


Sisältö: Asiakas- ja potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet ja toimijat sekä ohjaava kansallinen ja kansainvälinen sääntely. Turvallisen hoidon, hoivan ja palvelujen elementit. Vaaratapahtumien ennaltaehkäisy, käsittely ja tilanteessa toimiminen. Asiakas- ja potilasturvallisuuden erityistilanteet/haasteet.

Suoritustapa: Verkko-opinnot.

Verkko-opinnot ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopintoina. Opintojaksolla on aikataulutettua työskentelyä Moodlessa.
Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa.

Opettajat: Professori Hannele Turunen, tutkija, TtT Marja Härkänen ja asiantuntijaluennoitsijat

Edeltävät opinnot: Katso opintokokonaisuuden tiedot täältä. Huomaa, että pohjaopintotodistus on oltava toimitettuna  kesäyliopistoon ennen kuin voit koostaa aineopintojen kokonaisarvosanan.

Kuuluu kokonaisuuteen: