Hoitotieteen tutkimusmenetelmät: kvalitatiiviset menetelmät, 2 op. lv. 2024–2026

Verkkokurssi syksyllä 2024, aikataulu tarkentuu kesän aikana.

Sisältö: Laadulliset tutkimusasetelmat. Laadullisen tutkimuksen otos.  Aineiston keruumenetelmät. Analyysin perusmenetelmät, sisällön  analyysi. Tutkimussuunnitelman laatiminen laadullisessa tutkimuksessa.  Tutkimuseettiset kysymykset.

Suoritustapa: Seminaarit  etäyhteydellä 8h: 26.9.2022 klo 8-12 ja 11.10.2022 klo 8-12.  Oppimistehtävä 20 h. Tentti 2 h. Itsenäinen työskentely 24 h.  Verkko-oppimisympäristön ja opetusteknologisten sovellusten  hyödyntäminen. Läsnäolo seminaareissa 100 %. 

Kirjallisuus:

  • Holloway,  Immy; Wheeler, Stephanie.; Holloway, Immy.; ProQuest (Firm);  Qualitative research in nursing and healthcare. e-kirja, 2010 tai  uudempi. Sivut 3-71, 87-106.
    Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja. https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/ 
    Kyngäs  H, Mikkonen K. & Kääriäinen M (eds.) 2020. The application of  content analysis in nursing science research. Springer.
    Opintojaksolla erikseen osoitettavat artikkelit.

 

Kuuluu kokonaisuuteen: