Hoitotieteen tutkimusmenetelmät, 3 op. lv. 2024–2026

Verkkokurssi syksyllä 2024, aikataulu tarkentuu kesän aikana.

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • Tunnistaa relevantteja hoitotieteellisiä tutkimusaiheita
  • Nimetä hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat
  • Esitellä tutkimusprosessin eri vaiheet tutkimussuunnitelmassa ja ymmärtää tutkimussuunnitelman merkityksen
  • Luoda tutkimuksen tarkoituksen, tavoitteet ja tutkimusongelman
  •   Tunnistaa tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden peruskysymykset

Sisältö: Hoitotieteellisen tutkimuksen lähtökohdat. Hoitotieteellisen tutkimuksen  keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat. Tutkimusprosessin  vaiheet ja tutkimussuunnitelma. Tutkimuksen etiikka ja luotettavuus.

Suoritustapa: Verkko-opinnot ja itsenäinen opiskelu. Luentotallenteet/-diat verkkoympäristössä (5 t),  omatoiminen työskentely (74 t) ja tentti (2 t).

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus

  • Kankkunen Päivi & Vehviläinen-Julkunen Katri: Tutkimus hoitotieteessä. 3., 4. tai 5. uudistettu painos. Sanoma Pro, Helsinki 2017.
  • Muu opintojakson ympäristössä ilmoitettu materiaali.

 

Kuuluu kokonaisuuteen: