Hoitotieteen historia- ja tietoperusta, 5 op, lv. 2024–2026

Ajankohta: Verkkokurssi syyslukukaudella 2024, aikataulu tarkentuu kesän aikana.

Tavoite: 
Opiskelija:

  • tunnistaa hoitotieteen kehittymiseen vaikuttaneet tekijät
  • tunnistaa tieteellisen toiminnan perusteet ja tieteiden välisen tutkimuksen
  • osaa määritellä hoitotieteen tutkimuskohteen ja tieteenalan lähtökohdat
  • osaa määritellä hoitotieteellisen tiedon lajit
  • osaa käyttää hoitotieteellistä tietoa ja hoitotieteen eettisiä lähtökohtia tiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä

Sisältö: Hoitotieteen kehittyminen ja siihen vaikuttaneet tekijät. Tieteellisen toiminnan perusteet ja tieteiden välinen tutkimus. Hoitotieteen tutkimuskohde ja tietoperusta. Hoitotieteellisen tiedon lajit ja sisältö. Eettinen tieto ja toiminta hoitotieteessä.

Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen ja dialogitentti luennoista ja kirjallisuudesta

Kirjallisuus:

1) Luentomateriaali
2) Meleis A.I. 2012 tai uudempi. Theoretical Nursing, Development and Progress. Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins. Luvut 2, 3, 5, 6.
3) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Lindströn U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S, Vehviläinen-Julkunen K & Åstedt-Kurki P. 2016 tai uudempi. Hoitotiede. WSOYpro Oy, Helsinki.
4) Muu verkko-oppimisympäristössä tarjottava materiaali

 

Kuuluu kokonaisuuteen: