Työyhteisön vuorovaikutus, 3 op

Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana. Siinä tutustutaan ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Lähiopetuksessa perehdytään toimivan vuorovaikutuksen rakentamisen keinoihin työyhteisössä. Erilaisten osallistumisen tapojen vaikutusta havainnollistetaan harjoituksin. Alustusten ja keskustelujen kautta avataan ryhmäroolien ja asenteiden merkitystä työyhteisön toimivuudelle. Lähdekirjallisuudessa tulevat esille myös kommunikaatioanalyysitaidot ja työryhmien kehitysvaiheiden ilmentymät vuorovaikutuksessa. 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana, ymmärtää ryhmäprosesseja ja niiden ohjaamista sekä osaa havainnoida ja ymmärtää työyhteisödynamiikkaa.  

Opetus ja suoritustavat: Opintojakson voi suorittaa tekemällä itsenäisiä oppimistehtäviä.

Arviointi: hyv-hyl

Oppimateriaali: Opiskelija valitsee 2-3 lähdettä opettajan Moodlessa antamista vaihtoehdoista.

Lisätiedot: Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 66 € (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 36€). Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso.