Työyhteisöjen sosiaalipsykologia, 3 op

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan sosiaalipsykologiaan työelämän kontekstissa ja hahmotetaan perusteet työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologiasta. Opintojaksolla käydään läpi tärkeimmät sosiaalipsykologiset käsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät. Sosiaalipsykologinen tieto antaa valmiudet tarkastella käytännön työelämän tilanteita sosiaalipsykologisen tiedon kautta sekä pohtia, miten tätä tietoa voi soveltaa työyhteisöihin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa yleiskuvan työyhteisöjen sosiaalipsykologian perusteista ja hallitsee sosiaalipsykologian peruskäsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät työelämän kontekstissa. Opiskelija osaa myös tarkastella käytännön työelämän tilanteita sosiaalipsykologisen teoriatiedon kautta. 

Suoritustavat: Oppimistehtävä tai verkkotentti. Tarkemmat ohjeet Moodlessa.

Arviointi: hyv-hyl

Oppimateriaali

1) Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. (2014). Arjen sosiaalipsykologia. 1.–4. painos. (Saatavilla myös e-kirjana). 

2) Helkama ym. (2020) Johdatus sosiaalipsykologiaan. 11 painos. (Saatavilla myös e-kirjana). 

3) Lisäksi yksi opiskelijan valitsema vapaavalintainen teos. Ideoita lisälähteeksi löytyy Moodlesta.

Lisätiedot: Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 66 € (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 36 €). Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso.