Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi, 2 op

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan tieteellisen tutkimuksen perusteisiin sekä tutkimustyön menetelmällisiin ja eettisiin lähtökohtiin. 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet ja käsitteet. Opiskelija tuntee myös yleisimmät tutkimusmenetelmät sekä tuntee tutkimuksen teon vaiheet ja sen luotettavuuden kysymykset. Lisäksi opiskelija tunnistaa tutkimuksen tekemisen eettiset ulottuvuudet tutkimusprosessin eri vaiheissa.

Suoritustavat: Itsenäiset oppimistehtävät

Arviointi: hyv-hyl

Oppimateriaali (valitaan vähintään kolme):

1) Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2016). Tutki ja kirjoita. 

2) Kuula, A. (2015). Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. 

3) Metsämuuronen, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä (myös verkkokirjana). 

4) Vilkka, H. (2015 tai 2017). Tutki ja kehitä.

Huom! Opintojakso suositellaan tehtäväksi ennen aineopintojen opintojaksoa Projektityö, jos tieteellisen tutkimuksen perusteet eivät ole tuttuja. 

Lisätiedot: Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 54€ (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 24€). Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso.