Oman osaamisen tunnistaminen, 3 op

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään omien vahvuuksien, oman osaamisen sekä tieto-taitopotentiaalin tunnistamiseen. Opiskelija tutustuu oman osaamisen tunnistamisen merkitykseen itsetuntemusta ja hyvinvointia lisäävänä tekijänä. Opiskelija osaa perustella oman osaamisen tunnistamisen merkityksen työhyvinvointiin sekä omaan ammatilliseen identiteettiin vaikuttavana tekijänä.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa hankkimaansa osaamista sekä omia vahvuusalueitaan ja osaa sanoittaa omaa osaamistaan. Tämän lisäksi opiskelija tunnistaa henkilökohtaisia kehityskohteitaan, ammatillisia vaatimuksia, haasteita ja mahdollisuuksia sekä osaa yhdistää oman osaamisen tunnistamiseen ja työhyvinvoinnin teemat. 

Opetus ja suoritustavat: Verkkoluentotallenne, itsenäinen perehtyminen opintojakson kirjallisuuteen, vertaiskeskustelut opintojakson Moodle-alustalla, oppimistehtävät yksilö- ja parityönä. Opintojaksolla on tehtäväkohtainen suositusaikataulu, jolla varmistetaan vertaiskeskusteluiden ja -palautteen toimivuus. Opintojaksolle on kolme vaihtoehtoista toteutusajankohtaa lukuvuoden aikana. Opintojakson kullekin toteutuskerralle otetaan rajattu opiskelijamäärä ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojaksolle otetaan 60 opiskelijaa / toteutuskerta.

Arviointi: hyv-hyl

Oppimateriaali: Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa

Lisätiedot: Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 66€ (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 36€). Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso.