Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: tutkimuksesta soveltamiseen, 3 op

Sisältö: Työ- ja organisaatiopsykologian tyypilliset sovellusalat. Teoreettisten käsitteiden ja tutkimustiedon soveltaminen työhön liittyvien ilmiöiden tarkastelussa.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa työ- ja organisaatiopsykologian käsitteistöä tarkastellessaan itselleen tuttua organisaatiota tai jotakin valitsemaansa työelämän ilmiötä. Opiskelija osaa soveltaa työ- ja organisaatiopsykologian käsitteistöä tarkastellessaan itseään työyhteisön jäsenenä. 

Suoritustavat: Itsenäinen opiskelu ja kirjallinen oppimistehtävä.

Arviointi: hyv-hyl

Oppimateriaali: 

1) Chmiel, N. (toim.) (2017). An introduction to work and organizational psychology: an international perspective. 

2) Lämsä, A-M. & Päivike, T. (2013). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet.

3) Mäkikangas, A., Mauno, S. & Feldt, T. (2017). Tykkää työstä: Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. PS-Kustannus.

4) Lisäksi oppimistehtäväkohtainen lisämateriaali.

Edellytykset: Opintojakso Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat, 2 op täytyy olla suoritettu. 

Lisätietoa: Mikäli opiskelija aikoo suorittaa Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuuden 25 op, teema-alueen Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op tulee sisältyä kokonaisuuteen. Tällöin se suositellaan tehtäväksi opintojen ensimmäisenä opintojaksona. 

Kurssimaksu: Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 66 € (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 36€). Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso.