Eri-ikäiset työyhteisössä, 2 op

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään, tunnistamaan ja jäsentämään sukupolvieroja työelämäkokemuksissa. Opiskelija perehtyy eri-ikäisten kokemuksia ja yleisemmin työelämämuutoksia valottavaan kirjallisuuteen. Keskeisiä kysymyksiä tehtävävalinnasta riippuen ovat muun muassa: Miten eri sukupolvet suhtautuvat työelämään, erityisesti työelämän muutostilanteessa? Miten eri sukupolvien vahvuudet saadaan työpaikalla käyttöön? Mitä merkitystä sillä on esimerkiksi johtamisen, tiimityön, yhteistyön, työelämän muutosten jne. kannalta, että meillä on työpaikoilla ja työelämässä eri-ikäisiä ihmisiä erilaisine sukupolvikokemuksineen suhteessa työhön? 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja eritellä eri-ikäisten työntekijöiden erilaisia työelämäkokemuksia ja suhtautumista työelämään sekä hahmottaa eri-ikäisten yhteistyön haasteita ja vahvuuksia työyhteisössä.  

Suoritustavat: Videoluentoon perustuva monivalintatehtävä, itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä. 

Arviointi: hyv-hyl

Oppimateriaali: Tehtävässä hyödynnettävä teosta Järvensivu, A., Nikkanen, R. & Syrjä, S. (toim.) (2014). Työelämän sukupolvet ja muutoksessa pärjäämisen strategiat. Lisäksi vähintään kahta muuta opettajan erikseen Moodlessa määrittelemistä materiaaleista.

Lisätiedot: Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 54€ (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 24€). Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso.