Palvelumuotoilun johtaminen, 4 op

Aika:  touko-kesäkuu 2024. Aikataulu tarkentuu lähipäivinä. 

Opetuskerrat järjestetään etäopetuksena. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja prosessia organisaation sisäisen toiminnankehittämiseen
-tunnistaa palvelumuotoilun ja kehittämisprojektien kytkökset koko organisaation toimintaan sekä strategiselle tasolle
-hahmottaa palvelumuotoilun hyödyt tiimityöskentelyssä ja sisäisissä asiakkuuksissa
-hyödyntää palvelumuotoilua monipuolisesti organisaation toimintamallien ja käytäntöjen kehittämisessä työntekijänäkökulmasta

Sisältö: Palvelumuotoiluosaaminen yrityksen toiminnassa, muotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen, muotoilu yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa, kyky kommunikoida muotoilun merkitys ja mahdollisuudet organisaatiossa. Kurssi toteutetaan yritykselle tai organisaatiolle tehtävänä muotoiluprojektina, jonka opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä. Projektia ja ryhmätyötä ohjataan luennoilla. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen/toimeksiantajan edustajille ja toisille ryhmille.

Opetus-ja   työmuodot: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen   työskentely   ryhmän   kanssa,   kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 h). Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, muotoiluprojektin lopputulosten esittely ja essee.

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Maula, H. & Maula, J. (2019). Design ja johtaminen. Helsinki: AlmaTalent.
Stenros, A. (2014). Trumpettijoutsen: johtajuus muotoilussa, muotoilu johtajuudessa. Teoksessa S. Miettinen (toim.) Muotoiluajattelu. Helsinki : Teknologiainfo Teknova, 50-63.
Boyer B., Cook J. W. & Steinberg M. (2011). Recipes for Systemic Change. Helsinki Design Lab, Sitra.
Holston D. (2011). The Strategic Designer: Tools and Techniques for Managing the Design Process. HOW books.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Arviointi: 5-1/uusittava

 

Asiasana: palvelut, julkinen sektori, palvelumuotoilu, design management, liiketoiminta,