Valtiosääntöoikeus, 5 op

Edeltävät opinnot: Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen 2 op (Turun yliopisto, tai vastaavan laajuinen oikeustieteen johdantokurssi muussa yliopistossa, esim. HY:n Mooc).

Ajankohta: 
Reaaliaikaiset etäoppitunnit (Zoom):
- ti 21.1.2025 klo 16.30-19.00 (3 t)
- to 23.1.2025 klo 16.30-20.00 (4 t)
- ti 28.1.2025 klo 16.30-20.00 (4 t)
- to 30.1.2025 klo 16.30-20.00 (4 t)

Tenttipäivät:
ke 19.2., ke 26.3. ja ke 7.5.2025 klo 17.00-20.00
Tenttipaikka ilmoitetaaan tentin vahvistusviestissä, joka tulee ilmoittautuneille vähän ennen tenttipäivää
Huom. Tentti tehdään sähköisesti, oma kone oltava käytössä!

Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tentti-ilmoittautumislomakkeella.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut käsitys valtiosääntöoikeuden asemasta Suomen oikeusjärjestelmässä ja suhteesta muihin oikeudenaloihin. Hänellä on selkeä kokonaiskuva valtiosääntöoikeuden yleisistä opeista, yksilön perusoikeuksista, ylimmistä valtioelimistä sekä lainsäädäntövallan, hallitusvallan ja tuomiovallan käytön perusteista. Hän ymmärtää erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien oikeudellisen merkityksen ja kykenee hyödyntämään niitä oikeudellisessa argumentaatiossa.

Sisältö:
Valtiosääntö ja perustuslaki, oikeusnormien hierarkia
Valtiojärjestyksen perusteet: kansanvalta, edustusperiaate, vallanjako, parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate
Yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema
Eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto
Lainsäädäntövalta
Hallitusvalta
Tuomiovallan käytön perusteet
Laillisuusvalvonta
Kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen
EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön yhteensovittaminen, Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu

  • Suoritustapa: Luennot 20 t ja kurssilla annettavat tehtävät sekä:
  • Suoritusvaihtoehto 1:
    Kirjallinen tentti JA harjoitustyö (aineistotehtävä). Tätä vaihtoehtoa suositellaan opintojakson pääasialliseksi suoritustavaksi.  
    Vapaaehtoisesta aineistotehtävästä voi saada lisäpisteitä tenttiin. Tehtävän voi tehdä vain kerran ennen osallistumista ensimmäiseen tenttiin. Aineistotehtävä  (tiedostomuotona PDF) palautetaan Moodleen viimeistään tenttipäivää edeltävänä päivänä klo 23.59.
    Suoritusvaihtoehto 2:
    Kirjallinen tentti. Tässä vaihtoehdossa kirjallisuustentin aineisto on laajempi kuin niillä, jotka suorittavat myös aineistotehtävän (ks. tarkemmin oppimateriaali alla).

Korvaavuus: OT00BG06Turun yliopisto, 5 op

Oppimateriaali:
Luennot
Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. aineistotehtävän aineisto + säädökset)

Aineistotehtävän suorittavat lukevat kirjalliseen tenttiin seuraavan kirjallisuuden:

- Husa, Jaakko - Jyränki, Antero, Valtiosääntöoikeus, Kauppakamari 2021, s. 17-140 ja 222-441.
- Hallberg, Pekka - Karapuu, Heikki - Ojanen, Tuomas - Scheinin, Martin - Tuori, Kaarlo - Viljanen, Veli-Pekka, Perusoikeudet. 2., uudistettu painos. WSOYpro 2011, s. 61-213, 227-315, 389-491, 549-604, 671-752 ja 783-808 (eli luvut II ja III.2-4, III.6-8, III.11, III.14-15 ja III.17).

Jos opiskelija ei suorita aineistotehtävää, suorittaa hän kirjallisessa tentissä edellä esitetyn kirjallisuuden lisäksi seuraavat artikkelit:

- Ojanen, Tuomas, Valtiosääntöoikeus kansainvälistymisen välittäjänä ja kohteena. Lakimies 7-8/2014, s. 937-952.
- Ojanen, Tuomas, Perusoikeuspluralismi kotimaisessa tuomioistuimessa. Defensor Legis 4/2011, s. 442-455.
- Tuori, Kaarlo, Tuomarivaltio – uhka vai myytti? Lakimies 6/2003, s. 915-943.
- Tuori, Kaarlo, Vallanjako – vaiettu oppi. Lakimies 7-8/2005, s. 1021-1049
- Viljanen, Veli-Pekka, Onko eduskunnan asema lainsäädäntövallan käyttäjänä muuttunut? Lakimies 7-8/2005, s. 1050-1064.

Opettaja: OTM Juhani Kortteinen

Hinta sisältää myös Turun avoimen yliopiston perimät maksut.hakusanat: oikeustiede, oikeustieteet

Avainsanat: oikeustiede, oikeustieteellinen, oikeustieteet, valtiosääntöoikeus