Perhe- ja jäämistöoikeus, 5 op

Edeltävät opinnot: Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen 2 op (Turun yliopisto, tai vastaavan laajuinen oikeustieteen johdantokurssi muussa yliopistossa).

Ajankohta: 
Reaaliaikaiset etäoppitunnit (Zoom) keväällä 2025:
ti 18.3.2025 17.00-20.30
to 20.3.2025 17.00-20.30
ti 25.3.2025 17.00-20.30
to 27.3.2025 17.00-20.30
ti 1.4.2025 17.00-20.30

Tentit 2025 (klo 17-20):

 • ke 16.4.2025
 • ke 4.6.2025
 • ke 13.8.2025

Tenttipaikka ilmoitetaan tenttiohjeessa, joka tulee ennen tenttipäivää. Seuraa viestejä ja tarkista myös roskaposti!
Huom. Tentti tehdään sähköisesti, eli oma kone oltava mukana!
Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen lomakkeella.

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija
- hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta.
- tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet.
- kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat.
- osaa jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet
- hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään.

Sisältö: Perhe- ja  jäämistöoikeuden sääntelyä tarkastellaan osana siviilioikeuden yleisiä oppeja ja siten, että velvoite- ja esineoikeudellisten periaatteiden merkitys erityissääntelyn taustalla konkretisoituu. Kurssilla huomioidaan myös kansainvälistyvät suhteet ja tarkastellaan esimerkiksi  sitä, miten sovellettavan lain valinta tapahtuu valtioiden rajat ylittävissä perimystilanteissa.

Kurssin osa-alueita ovat:
Parisuhdeoikeus (ml. avioliitto-oikeus)
Lapsi-  ja edunvalvontaoikeus
Perintö- ja testamenttioikeus
Kansainvälinen perhe- ja jäämistöoikeus

Suoritustapa: Luennot, tehtävät ja tentti. Arvostelu 0-5.

Korvaavuus: OT00BG16, Turun yliopisto, 5 op

Oppimateriaali:

 • - Luentomateriaali.
  - Moodlessa ilmoitettava ja julkaistava lisämateriaali (enintään 400 s.)
  - Hakalehto, Suvianna, Lapsioikeuden perusteet. 2018, s. 115- 240, ei  kuitenkaan s. 216-230 (huoltoasian täytäntöönpano). Sivut ilmoitettu  e-kirjan sivujen mukaisesti (sisältävät jaksot lapsen äiti ja isä,  adoptio, lapsen huolto ja asuminen, tapaamisoikeus ja elatus).
  - Lohi, Tapani: Tasinkoprivilegisäännöksen (AL 103.2 §) soveltamisesta  puolison kuollessa kesken osituksen. Defensor Legis 3/2018 s. 355-369.
  - Mikkola, Tuulikki: Parisuhde, varallisuus ja sopimukset. 2021.
  - Mikkola, Tuulikki: Perittävän tekemät lahjoitukset ja niihin liitetyt  määräykset: määräämisvallan rajoista ja mahdollisuuksista. Defensor  Legis 3/2013 s. 312–325.
  - Välimäki, Pertti, Edunvalvontaoikeus. Sanoma Pro 2013.

Kurssimaksu sisältää Turun avoimen yliopiston perimät maksut 105 €.


hakusanat: oikeustiede, oikeustieteet