Vastuullisuudella tulosta, 5 op, lv. 2024–2025

Aika: Kevätlukukausi 2025 (alustavasti: verkkokurssi maalis-kesäkuussa)

Sisältö: Vastuullisuus on nouseva trendi yrityksissä, ja vastuullisella liiketoiminnalla ja siitä viestimisellä voi saada kilpailuetua markkinoilla. Kurssi antaa yleiskuvan yritysvastuullisuuden osa-alueista (ympäristövastuu, taloudellinen vastuu ja sosiaalinen vastuu) sekä niiden yhteydestä yrityksen arvoihin. Kurssin sisältöihin kuuluu yrityksen vastuullisuuden ja osaamistarpeiden ennakointi sekä vastuullisuuden viestintä osana kilpailukykyistä yritysbrändiä.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
    * tuntee yritysvastuullisuuden osa-alueet ja niiden tärkeimmät arviointimittarit sekä osaa arvioida vastuullisuuden nykytilaa sekä kehittämistarpeita yrityksessä
    * osaa tunnistaa yrityksen toimintaan vaikuttavia megatrendejä ja ennakoida niiden vaikutuksia
    * tuntee ja osaa arvioida vastuullisen yritystoiminnan kehittämisessä tarvittavat yrittäjyysosaamiset
    * osaa huomioida yrityksen vastuullisuuden yrityksen viestinnässä ja brändinrakentamisessa.

Suoritustapa: Omaan tai case-yritykseen perustuvat harjoitukset. Muut opettajan antamat kirjalliset tehtävät.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Materiaali: Opettajan osoittama kirjallinen materiaali. Aineisto Moodlessa (videot, podcastit). Verkkoaineisto.