Strateginen vähittäiskaupan johtaminen, 6 op, lv. 2024–25

Aika: Opinnot alkavat syyskuun alussa pidettävillä orientaatioluennoilla, joihin osallistuminen mahdollista myös etäyhteydellä. Lisäksi kymmenen etäopetuskertaa, tarkemmat ajat tulossa.

Verkkotentit: Tentti ja uusintatentti lokakuussa, ajat tarkentuvat

Sisältö:

 • Strategia-ajattelu ja vähittäiskaupan strateginen johtaminen
 • Vähittäiskauppaliiketoiminta ja sen tutkimus
 • Ketjutason strategiset valinnat ja linjaukset, konseptijohtaminen, kaupan markkinointistrategiat
 • Hankinta- ja logistiikkaosaaminen
 • Operatiivisten liiketoimintaprosessien johtaminen ja ohjaus (esim. BSC)
 • Asiakaskokemus ja asiakkuuksien johtaminen
 • Digitalisaatio, monikanavaisuus

Vierailijaluennoitsijoina vähittäiskaupan eri osa-alueiden käytännön asiantuntijoita.

Tavoitteet:

Tiedolliset: Opiskelija ymmärtää strategia-ajattelun kenttää ja keskeiset käsitteet. Opiskelija ymmärtää vähittäiskauppaan liittyvien keskeisten käsitteiden merkityksen sekä hahmottaa vähittäiskaupan liiketoiminta- ja konseptijohtamisen kokonaisuuden. Hän tuntee strategisen johtamisen prosessin sekä vähittäiskaupan strategiset erityispiirteet ja menestystekijät. Hän tuntee operatiivisen liiketoiminnan johtamisen työvälineitä sekä ymmärtää tuloksen ja myynninjohtamisen merkityksen niin asiakkaan kuin henkilöstön näkökulmista.

Taidolliset: Opiskelija kykenee luomaan kokonaiskuvan vähittäiskaupan liiketoiminnan johtamisesta ja tuntee kaupan alan strategiset menestystekijät. Hän pystyy jäsentämään strategiaprosessin ja operatiivisen johtamisen yhteyden. Opiskelija omaksuu arvoketjuajattelun ja sen merkityksen kilpailutekijänä. Opiskelija omaksuu esimiestyöhön liittyvän vastuun henkilöstön osaamisen johtamisesta ja kehittämisestä. Hän osaa hyödyntää tutkimustietoa ja -menetelmiä liiketoiminnassa, ja kykenee soveltamaan kurssilla hankkimaansa tietoa käytännön työelämässä.

Suoritustapa: Luennot ja ryhmäesitykset 28 t, luentotentti 4 t, itsenäinen ja ryhmätyöskentely (tulevaisuuden pohdinta, erityisasiakkaan haastattelu, vierailijaluentojen reflektointi, artikkeleiden referointi, vierailu vähittäiskaupassa, kirjallinen raportti ja sen videointi, loppuseminaari) 130 t.

Kirjallinen ryhmätyönä tehtävä case-harjoitustehtävä, joissa opiskelija perehtyy valitsemaansa teemaan syvällisemmin. Harjoitustehtävän suullinen esittäminen loppuseminaarissa.

Arviointi: 0–5. Harjoitustehtävä ja sen suullinen esitys hyv/hyl. Harjoitustehtävä on suoritettava hyväksytysti ennen tenttiin osallistumista. Tentti 0–5.

Materiaali:

 • Peltola, Heikki, Neilimo, Kari, Mitronen, Lasse & Kuusela, Hannu, 2021 (1. tai uudempi) painos. Kaupan huiput. Kun hyvä ei riitä.
 • Artikkeleita vierailijaluentojen aihepiireihin liittyen.

Lisäksi suositeltavaa kirjallisuutta:

 • Levy, Michael, Weitz, Barton A. & Grewal, Dhruv, Retailing Management, 2014 (9 painos).
 • Goworek, Helen & McGoldrick, Peter, 2014, Retailing Marketing Management
 • Kuusela, H. & Neilimo, K., 2010. Kaupan strategiaosaaminen. Helsinki: Edita.
 • Kautto, Lindblom & Mitronen. 2008. Kaupan liiketoimintaosaaminen. Helsinki. Talentum.
 • Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Opettaja: Merja KarppinenKuuluu kokonaisuuteen: