Kuluttajakäyttäytyminen, 6 op, lv. 2024–25

Aika: Kevätlukukausi 2025 (verkkokurssi tammi-toukokuussa). Osatentit tehdään omassa aikataulussa ja oppimispäiväkirjalla on vaihtoehtoisia palautuspäiviä (tarkemmat aikataulut tulossa). 

Sisältö: Kulutuskulttuurit, arvot ja asenteet, päätöksenteko, kuluttajien kognitiiviset ja affektiiviset prosessit, kokemuksellinen kuluttaminen, asiakaslähtöinen markkinointi.

Tavoite: Opiskelija osaa

  • kuvata kuluttajan sisäisiä ja kulutusympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka muovaavat kulutusta ja kuluttajien toimintaa
  • määritellä kuluttajakäyttäytymisen peruskäsitteet ja lähestymistavat
  • tunnistaa, eritellä ja analysoida kuluttajia ja kulutusta koskevaa tietoa
  • arvioida yrityksen markkinointipäätöksiä kuluttajakäyttäytymisen näkökulmasta
  • ratkaista kuluttajakäyttäytymiseen liittyviä ajankohtaisia ongelmia.

Suoritustapa: Verkkokurssi. Itsenäinen työskentely 112 t, Moodleen palautettava tehtävä 48 t, kuusi osatenttiä 2 t.

Arviointi: 0–5.

Materiaali: 

1. Solomon, M. R., Hogg, M. K., Askegaard, S. & Bamossy, G. 2019. Consumer behavior: A European perspective. 7th edition. Harlow: Pearson Education (saatavilla myös e-kirjana)

2. Artikkelit ja muu materiaali.

Opettaja: Nino Ruusunen

Kuuluu kokonaisuuteen: