Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys, 6 op, lv. 2024–25

Aika: Opintojakso on joustavasti tarjolla lukuvuoden aikana. Verkkotentillä on useita suorituspäiviä ja tehtävillä useita palautusaikoja (tarkemmat ajat tulossa).

Sisältö: Tilinpäätösanalyysin vaiheet ja tunnusluvut. Rahoituslaskelman laadinta, tilinpäätösanalyysin soveltaminen eri käyttötarkoituksissa ja keskeiset arvonmääritysmenetelmät.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa tilinpäätösanalyysin vaiheet ja kriittiset kohdat
  • laskea keskeiset tilinpäätösanalyysin tunnusluvut
  • laatia rahoituslaskelman
  • soveltaa tilinpäätösanalyysin työkaluja eri käyttötarkoituksissa
  • tunnistaa keskeiset arvonmääritysmenetelmät.

Suoritustapa: Verkkokurssi: tehtävät, verkkotentti.

Arviointi: 0–5

Materiaali:

  • Niskanen - Niskanen, Tilinpäätösanalyysi, Edita, Helsinki 2003 tai uudempi painos.
  • Yritystutkimusneuvottelukunta, Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, Gaudeamus, Helsinki 2005 tai uudempi painos.
  • Kallunki, J-P. Niemelä J., Osakkeen arvonmääritys, Talentum, Helsinki 2012
  • Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali

Opettaja: Kari Kinnunen