Johdon laskentatoimen perusteet, 6 op, lv. 2024–25

Aika: Opintojakso on joustavasti tarjolla lukuvuoden aikana. Verkkotentillä on useita suorituspäiviä ja tehtävillä useita palautusaikoja (tarkemmat ajat tulossa).

Sisältö: Organisaatioiden sisäinen laskentatoimi, kustannuslaji- ja kustannuspaikkalaskenta, suoritekohtainen laskenta sekä toimintolaskennan perusteet. Katetuottolaskennan hyödyntäminen päätöksenteossa, hinnoittelu ja budjetointi.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • selittää johdon laskentatoimen keskeiset käsitteet
  • tunnistaa johdon laskentatoimen roolin ja keskeiset laskentamenetelmät liiketoiminnan taloudellisessa ohjauksessa
  • määritellä sisäisen laskentatoimen työvaiheet kustannusten ja tuottojen rekisteröimisessä
  • laatia keskeisiä laskelmia eri päätöstilanteita varten
  • analysoida yrityksen taloudellista tilaa laskelmien avulla.

Suoritustapa: Verkkokurssi: tehtävät, verkkotentti.

Arviointi: 0–5

Materiaali:

  • Rajan-Datar-Horngren, Cost Accounting, A Managerial Emphasis, Global edition, 15th edition, 2015
  • Järvenpää, Länsiluoto, Partanen, Pellinen, Talousohjaus ja kustannuslaskenta, 2015 tai uudempi.
  • Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali

Opettaja: Tuija Virtanen