Tanssipedagoginen projekti, 6 op, lv. 2024–25

Aika:
Aloitusluento 2.4.2025 ke klo 17.00–21.00 (etäyhteydellä)
Henkilökohtainen ohjaus ja pienryhmätyöskentely: huhtikuun aikana tai toukokuun alussa, sovitaan opettajien kanssa
Omien projektien toteutus touko-kesäkuu
Lähitapaamiset (omien projektien esitys) 13.–14.6.2025, pe klo 17.00–21.00, la klo 10.00–17.00

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa taiteellis-pedagogisen projektin itsenäisenä ja vastuullisena ryhmän vetäjänä. Opiskelija oppii käyttämään aiemmin opinnoissa saavutettuja taitoja ja tietoja luovasti prosessin eri vaiheissa. Hän osaa asettaa itselleen ja ryhmälle tavoitteet ja tehtävät, osaa artikuloida omat näkemyksensä ja ottaa huomioon toisten tarpeet. Hän osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta, kunnioittaa erilaisuutta ja asettua toisen asemaan. Hän tunnistaa omat ja toisten tarpeet vuorovaikutustilanteessa ja osaa ohjata ryhmää rakentavaan suuntaan.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen, pienryhmäohjaukseen ja henkilökohtaiseen ohjaukseen sekä oman projektin suunnittelu, toteuttaminen, esittely ja arviointi.