Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op

Aika: 9.1.-6.3.2023

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä
tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta.

Sisältö: Akuutin, kroonisen ja traumaattisen stressin ilmeneminen, synty, ja hoito sekä stressin psyykkiset ja
fyysiset vaikutusmekanismit. Erilaisten kriisi- ja traumakokemusten, kaltoinkohtelun, perheväkivallan,
koulukiusaamisen ja muiden yhteiskunnassa vaikuttavien eri väkivallan muotojen sekä menetysten
ja elämänmuutosten merkitys lapsen kehitykselle.

Suoritustavat: Verkko-opinnot; luentotallenteet, essee ja muut oppimistehtävät, vertaistyöskentely 135 t.

Arvosteluperusteet: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0 - 5. Oppimistehtävä ja vertaistyöskentely hyväksytty/hylätty, essee 0-5, arvosana määräytyy esseen arvosanan perusteella.

Toteutustavat: Verkko-opinnot.

Opettajat: Lastenpsykiatrian prof. Ilona Luoma (vastuuopettaja), psykologi Noora-Maria Ahl

Oppimateriaalit:
1. Kumpulainen K. ym. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. ss. 91-104,
336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788.
2. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015.
Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö.
https://www.hotus.fi/lasten-kaltoinkohtelun-tunnistamisen-tehokkaat-menetelmat-sosiaali-ja terveydenhuollossa-hoitosuositus/
3. Traumaperäinen stressihäiriö, Käypä hoito -suositus.
https://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50080
4. Joki-Erkkilä M & Korkman J. Lapseen kohdistuneen seksuaalisen väkivallan epäilyn herätessä -
mitä tulee huomioida? Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12270
5. Muukkonen T & Tulensalo H. Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa.
Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12268
6. Tuominen M & Ellonen N. Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa.
Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12269
7. Tupola S, Kivitie-Kallio S, Kallio P, Koskinen S & Alapulli H. Epäily lapsen fyysisestä
pahoinpitelystä - tunnistaminen ja toimenpiteet terveydenhuollossa. Duodecim 2015;131(10).
https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12271
8. Väkivallaton lapsuus: toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020-2025
Osa II (STM)
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161899/STM_2019_27_J.pdf?sequence=4
9. Kansallisen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelman tavoite- ja
toimenpidesuunnitelma vuosille 2018-2025 Osa I (THL)
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136205/URN_ISBN_978-952-343-082-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
10. muu verko-oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali

Kurssikirjallisuus:

ISBN 978-951-656-394-0 Söderholm, A. ym. Lapsen kaltoinkohtelu, 2012.

ISBN 978-952-451-437-8 Salmivalli, Christina. Koulukiusaamiseen puuttuminen : kohti tehokkaita
toimintamalleja / Christina Salmivalli., 2010. Käypä hoito. Traumaperäiset stressireaktiot ja -häiriöt.
Viheriälä, L. & Rutanen, M. Lapsen psyykkisen trauman hoito, 2010.

ISBN 978-951-37-4880-7 Palosaari, Eija. Lupa särkyä : kriisistä elämään, 2007.
Poijula. Lapsi ja kriisi. Selviytymisen tukeminen., 2007.

ISBN 951-607-268-2 Martsola, Riitta. Lapsilta kielletty kuinka suojella lasta mediatraumalta, 2006.

ISBN 978-951-44-7405-7  Korhonen, Piia. Lasten tv-ohjelmiin liittyvät pelot, painajaisunet ja pelonhallinta,
2008. Korkeila, K. Mikä suojaa stressiltä ja stressihaitoilta? Suomen Lääkärilehti 2006;
40:4085-4090., 2006.

ISBN 951-1-16506-2  Saari, Salli. Kuin salama kirkkaalta taivaalta : kriisit ja niistä selviytyminen / Salli Saari., 2000. Kalsson, L., Melartin, T., Karlsson, H. Lapsuuden stressi uhkaa aikuisiän terveyttä. Suomen Lääkärilehti 2007; 37:3296-3299., 2007. Käypä hoito. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen. Korkeila, J. Stressi, tunteiden säätely ja immuniteetti, 2008. Haravuori ym. Jokelan ja Kauhajoen nuorten psyykkinen hyvinvointi - miten nuoret voivat tänään, 2010. Haravuori ym. Trauman kokenut nuori oireilee monimuotoisesti, 2009. Haravuori H ym. Trauman kokenut nuori oireilee monimuotoisesti. Lääkärilehti 2009;6:485-492., 2009.

ISBN 978-952-5641-37-0 Kirves, L. & Stoor-Grenner, M. Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa :
kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laatiminen, 2010.

Arviointiasteikko: H-5

Kurssimaksu 60 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 45 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.