Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op, kevät 2025

Opetuksen ajankohta: 4.4.-30.7.2025.

Kaikille avoin opintokokonaisuutta ja -jaksoja koskeva info-tilaisuus järjestään 10.9.2024 17.00-18.00. Etätapaamiseen pääsee tästä linkistä (Zoom).

Sisältö: Palvelujärjestelmä lasten ja perheiden tukena, lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, perusopetus ja varhaiskasvatus, oppilashuolto, kasvatus- ja perheneuvonta, perhesosiaalityö ja lastensuojelun sosiaalityö, yhteistyö palvelujärjestelmässä, ehkäisevä työ ja ammatillinen tuki lapsia, nuoria ja perheitä tukemassa.

Suoritustapa: verkko-opinnot; luentotallenteet (135 h), vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee. Opintojakso on aikataulutettu ja se järjestetään kerran lukuvuoden aikana.

Arviointi: Suoritukset arvioindaan asteikolla 0-5. Oppimistehtävä ja vertaistyöskentely hyv/hyl, essee 0-5, arvosana määräytyy esseen arvosanan perusteella.

Opettaja: Riitta Vornanen (vastuuopettaja)

Kirjallisuus:

1. Aaltonen K. 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. 2. painos. Tietosanoma.

2. Saastamoinen, K. 2016. Lapsen suojelu viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä. Käsikirja arjen toimintaan. Helsinki: Edita

3. Bardy M. 2013. Lastensuojelun ytimissä. THL. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-853-7

4. Forsberg H. ja Ritala-Koskinen A. (toim.) 2006. Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus.

5. Petrelius P. & Eriksson P. (toim.) 2018. Uudistuva lastensuojelu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 32. Helsinki. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-208-6

6. Hämäläinen U. & Kangas O. (toim.) 2010. Perhepiirissä. Kela. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/17471/Perhepiirissa.pdf

7. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015. Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö. https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2019/03/kaltoinkohtelu-hs.pdf

8. Törrönen M., Hänninen K., Jouttimäki P., Lehto-Lundén T., Salovaara P. & Veistilä M. (toim.) 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.

9. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapset, nuoret, perheet. Kasvun kumppanit https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet

10. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja

11. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja

12. Hakulinen T., Laajasalo T. & Mäkelä J. (toim.) 2019. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen: Teoriasta käytäntöön. THL. Ohjaus 9/2019. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-357-1

13. Lapsen aika: Kohti kansallista lapsistrategiaa 2040. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:4, OPM ja STM http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-698-0

14. Mönkkönen K. Kekoni T. 2020. Monitoimijuus työntekijän voimavarana ja haasteena. Teoksessa: Hujala A, Taskinen H. (toim.) 2020. Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Tampere University press. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/123995/978-952-359-022-9.pdf?sequence=2&isAllowed=y

15. Yliruka, L., Eriksson, P., Jokinen, L. & Pasanen, K. 2022. Kohti monitoimijaista lastensuojelua hyvinvointialueilla. THL. Työpaperi 52. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-984-9 [AS1]

16. Soveltuva lainsäädäntö ja muu Moodle verkko-oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali.

Kirjallisuuden hankintakulut eivät sisälly opintomaksuun.

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Kurssimaksu: 75 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 60 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.