Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op

Aika: 26.9.-14.11.2022

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta
kehityksestä ja sen eri vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä
tekijöistä ja tunnistaa psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavia riskitekijöitä

Sisältö:
Lapsen ja nuoren kehityksellisten, tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen muodostuminen;
vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden synty; lapsuuden ja nuoruuden kehityskaaren eri vaiheiden
keskeiset kehitystehtävät; kehityksen kulkuun vaikuttavat suojaavat ja riskitekijät sekä psyykkisen
kehityksen ongelmat.

Suoritustavat:
Verkko-opinnot; luentotallenteet, essee ja muut oppimistehtävät, vertaistyöskentely 135 t.

Arvosteluperusteet:
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0 – 5. Essee 60% ja verkkotentti 40%, vertaistyöskentely
hyväksytty/hylätty.

Toteutustavat:
Verkko-opinnot

Opettajat:
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, kliininen opettaja Jussi Karppi (vastuuopettaja), lastenpsykiatrian
osastonylilääkäri Anita Puustjärvi, lastenpsykiatrian prof. Ilona Luoma.

Oppimateriaalit:
1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. Sisältää mm.
seuraavat osiot:
I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys; Biopsykososiaalinen kehitys s. 20-22, Normaali psyykkinen
kehitys eri ikäkausina s. 23-60, Psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät s. 61-90,
II Häiriöiden esiintyminen, luokittelu ja tutkiminen; Häiriöiden esiintyvyys ja luokittelu s. 116-132,
IV Palvelujärjestelmä ja hoitoon lähettäminen; Mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy s.
428-436, Palvelujärjestelmä s. 437-451, Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötahot s.
460-463,
V Psykososiaaliset hoidolliset interventiot; Johdatus psykososiaalisiin hoitomuotoihin s. 484,
Perusterveydenhuollon interventiot s. 485-491, Psykoedukaatio s. 492-502,
VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Adoptio ja sijoitus s. 760-768.
2. Aro, A. & Laakso M-L. (toim.): Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti, 2011.
3. Pihko, H.: Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 2014; 130(24): 2437-41.
http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo11984.pdf
4. Lisäksi muu verko-oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali.

Kurssikirjallisuus:
ISBN 978-951-656-461-9 Kumpulainen K. toim. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria / toimittajat: Kirsti
Kumpulainen, Eeva Aronen, Hanna Ebeling, Eila Laukkanen, Mauri Marttunen,
Kaija Puura, Andre Sourander ; kirjoittajat: Veikko Aalberg ja 10, 2016.

ISBN 978-951-0-36059-0 Sinkkonen, Jari. Nuoruusikä, 2010.

ISBN 978-951-39-4286-1 Aro, A. & Laakso M-L. (toim.). Taaperosta taitavaksi toimijaksi :
itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen, 2011.
Pihko H. Lapsuus muistikuvissamme, 2014.

Arviointiasteikko:
H-5