Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op, syksy 2024

Aika: 26.9.-21.11.2024.

Kaikille avoin opintokokonaisuutta ja -jaksoja koskeva info-tilaisuus järjestään 10.9.2024 17.00-18.00. Etätapaamiseen pääsee tästä linkistä (Zoom).

Sisältö: Lapsen ja nuoren kehityksellisten, tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen muodostuminen; vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden synty; lapsuuden ja nuoruuden kehityskaaren eri vaiheiden keskeiset kehitystehtävät; kehityksen kulkuun vaikuttavat suojaavat ja riskitekijät sekä psyykkisen kehityksen ongelmat.

Opettajat: kliininen opettaja Jussi Karppi (vastuuopettaja)

Suoritustapa: Verkko-opinnot; luentotallenteet 8 t ja itsenäistä verkkotyöskentelyä (oppimistehtävät, verkkotentti ja vertaistyöskentely) 127 h.

Arviointi: suoritukset arvioidaan asteikolla 0-5. Essee 60 % ja verkkotentti 40 %, vertaistyöskentely hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus:

1. Kumpulainen, K. ym. (toim.) 2016: Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. Sisältää mm. seuraavat osiot:
I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys; Biopsykososiaalinen kehitys s. 20-22, Normaali psyykkinen kehitys eri ikäkausina s. 23-60, Psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät s. 61-90,
II Häiriöiden esiintyminen, luokittelu ja tutkiminen; Häiriöiden esiintyvyys ja luokittelu s. 116-132,
IV Palvelujärjestelmä ja hoitoon lähettäminen; Mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy s. 428-436, Palvelujärjestelmä s. 437-451, Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötahot s. 460-463,
V Psykososiaaliset hoidolliset interventiot; Johdatus psykososiaalisiin hoitomuotoihin s. 484, Perusterveydenhuollon interventiot s. 485-491, Psykoedukaatio s. 492-502,
VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Adoptio ja sijoitus s. 760-768.

2. Aro, A. & Laakso M-L. (toim.): Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti, 2020. (vastaa vuoden 2011 painosta).

3. Aalto-Setälä, T., Huikko, E. Appelqvist-Schmidlechner, K., Haravuori, H. & Marttunen, M. 2020. Kouluikäisten mielenterveysongelmien tuki ja hoito perustason palveluissa: Opas tutkimiseen, hoitoon ja vaikuttavien menetelmien käyttöön. Sivut 18–38, 47–51, 69–108.

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-547-6

4. Lisäksi muu verko-oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali.

Kirjallisuuden hankintakulut eivät sisälly opintomaksuun.

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Kurssimaksu: 75 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 60€, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.