Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutus, huhtikuu 2024


Aika: 10.4.2024-4.4.2025 Klo 9-16.45 (poikkeuksena 11.4. jolloin koulutuspäivän kesto 8.30-16.15.)

1. Osio: ke-pe 10.-12.4.24
2. Osio: to-pe 13.-14.6.24
3. Osio: to-pe 22.-23.8.24
4. Osio: to-pe 24-25.10.24 (alustavat päivämäärät, muutos mahdollinen)
5. Osio: to-pe 28.-29.11.24
6. Osio: to-pe 16.-17.1.25 

Lopputyöhön tukea! Tutorhetket ke 30.1.2025 n.1h/ryhmä, klo 9-16 välillä Zoomissa 

Koko koulutusryhmän tukitapaaminen 13.3.2025 klo 18-19.30 Zoomissa

7. Osio: to -pe 3.-4.4.25

Osioiden sisältökuvaukset löydät tämän linkin takaa.

Koulutus toteutetaan lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Poikkeustilanteissa kukin koulutusosio voidaan järjestää kokemuksellisena online-opetuksena

Kesto: 122 ot

Tavoite ja sisältö: Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus (LTTO) on vuoden pituinen ammatillinen täydennyskoulutus tunnetaitojen ohjaamisesta lapsille ja nuorille. Koulutuksessa on kaksi rinnakkain etenevää oppimispolkua. Toinen on ammatillinen polku lapsen ja nuoren tunne-elämän kehittymisen tukemiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen. Toinen polku on henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle ja omien tunnetaitojen kehittämiseen.

Koulutus sisältää myös perusteet seuraaviin menetelmiin: myönteinen kosketus, draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus NVC-prosessiin pohjautuen. Koulutuksen teoreettinen tausta rakentuu oppimisen kolmen tason kautta: sensorisesta, emotionaalisesta ja kognitiivisesta oppimisen tasosta, jonka taustalla toimii teoria ilmaisullisten terapioiden psykofyysisestä jatkumosta (ETC).

Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa oikeuden käyttää rekisteröityä Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -nimikettä ja graafista tunnusta

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:

 • ohjata tunnetaitohetkiä työnkuvaansa soveltuen ja hyödyntää ohjaamisessa kolmitasoista oppimisen mallia
 • käyttää erilaisia tavoitteellisia, toiminnallisia, luovia ja kehollisia tunnetaitojen tukemisen menetelmiä
 • perustella käyttämiään menetelmiä
 • auttaa lasta tai nuorta toimimaan tunteiden kanssa rakentavasti
 • tunnistaa tunteita ja tarpeita käyttäytymisen takaa
 • tunnistaa emotionaaliseen turvaan vaikuttavia tekijöitä ja käyttää joitain sitä lisääviä keinoja
 • kertoa ja havainnollistaa tunnetaitojen eri vaiheita, tunteiden dynamiikkaa ja tunteiden kehollisuutta
 • arvioida ja hyödyntää saatavilla olevia tunnetaitomateriaaleja ja harjoitteita sekä muokata niitä tukemaan kolmitasoista tunnetaitojen oppimista
 • tunnistaa joitakin toimintatapojaan omien tunteiden kanssa ja tunnistaa niiden vaikutus omaan hyvinvointiin
 • tunnistaa ja ilmaista käyttäytymisensä ja tunteidensa alta joitain tarpeita
 • käyttää muutamia sisäistämiään tunnesäätelyn keinoja
 • ylläpitää ja kehittää omia tunnetaitoja

Koulutuksen osa-alueet:

 • Tunteiden, itsesäätelyn ja tunnetaitojen tietoperusta
 • Tunne-elämän kehittyminen ja siihen vaikuttaminen
 • Tunnetaito-ohjaamisen monimenetelmällinen osaaminen
 • Emotionaalinen turva ja kanssasäätely
 • Myötätuntoinen kohtaaminen ja vuorovaikutus

Tarkempaa tietoa koulutuksen sisällöstä ja taustoista: www.tunnejataida.fi  

Katso aiheeseen liittyvät videot:

Aivotutkija Minna Huotilainen kertoo oppimisen kolmesta tasosta, joita LTTO-koulutuksessa hyödynnetään Katso video tästä >

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Koulutus soveltuu mm. varhaiskasvatuksen opettajille, luokanopettajille, erityisopettajille, koulunkäynnin ohjaajille, sairaalakoulujen opettajille ja ohjaajille, toiminta-, puhe- ja fysioterapeuteille, lasten ja nuorten psykiatrisille hoitajille ja lastensuojelun ohjaajille ja ohjaustyön yrittäjille.

Koulutukseen hakeminen: Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis kuvaus vastaamalla ilmoittautumisen yhteydessä verkkolomakkeen kysymyksiin . Koulutukseen sopivat hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä hakemuksen perusteella ja ryhmä voi täyttyä jo ennen viimeistä ilmoittautumispäivää 27.3.2024. Huom! Koulutukseen hakeutuminen edellyttää siis sekä verkkolomakkeen täyttöä, että ilmoittautumista koulutukseen tämän sivun Ilmoittaudu-kohdasta, muistathan tehdä molemmat.

Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautuessasi hyväksyt samalla kesäyliopiston peruutusehdot. Mikäli et tulisi valituksi koulutukseen, palautamme kurssimaksun.

Koulutuksen laajuus 40 opintopistettä sisältää:

 • Koulutusosiot, 7 kappaletta, yhteensä 15 päivää (5 op)
 • Välitehtävät: kirjallisuuteen perehtyminen, työhön integrointi, toiminnalliset harjoitteet sekä kirjalliset tehtävät (20 op)
 • Pienryhmätyöskentely (3 op)
 • Lopputyö: Opitun integroiminen omaan työhön ryhmä- tai yksilöohjauksena, 8-10 tapaamista. Huom! Yksilöohjaus edellyttää aiempaa kokemusta yksilötyöskentelystä. Ohjauskokonaisuuden suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi (12 op).

Prosessiluonteisessa opiskelussa yhdistyvät 15 reaaliaikaista opetuspäivää  sekä itsenäinen työskentely. Itsenäinen työskentely sisältää kirjallisuuteen perehtymistä, kirjallisia ja toiminnallisia etätehtäviä, käytännön taitojen harjoittelua, pienryhmätyöskentelyä ja lopputyön. Koulutuksen voi suorittaa työn ohessa. Koulutuksessa on käytössä verkko-oppimisympäristö. Koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa koulutusjaksoilla ja sitoutumista koulutukseen.

Osaamisen arviointi: Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. 

Osaamisen arviointi perustuu osallistumisen havainnointiin koulutuspäivinä, kirjallisiin välitehtäviin, ohjausharjoitteluun ja lopputyöhön. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien välitehtävien ja lopputyön hyväksyttyä arviointia. Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa 13/15 koulutuspäivästä. 

Arviointikriteerit

Hyväksytty osaamisen arviointi edellyttää, että opiskelija:

 • osoittaa perehtyneisyytensä tunteiden, tunnetaitojen ja tunnetaitojen ohjaamisen tietoperustaan 
 • osaa soveltaa opittuja tietoja käytännössä 
 • osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti oppimiaan menetelmiä tunnetaito-ohjaajana 
 • osaa suunnitella ja organisoida tunnetaitojen monimenetelmällistä ohjaamista omaan työnkuvaansa
 • osaa havainnoida ja kuvata tunteiden ja tarpeiden vaikutusta omaan ja toisten toimintaan 
 • osaa auttaa lasta tai nuorta toimimaan tunteiden kanssa rakentavasti 
 • osaa tukea omaa emotionaalista hyvinvointiaan
 • osaa toimia turvallisesti ja vastuullisesti lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajana

Kouluttajat:

Pääkouluttaja lähiosioilla: Jonna Ropponen, tunnetaitokouluttaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja VEO, LTTO, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO), neuropsykiatrinen valmentaja.

Koulutuksessa mukana myös Sara Hellsten (tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus, osio 4), psykofyysinen fysioterapeutti Karita Palomäki (EFT, verkkomateriaalina) ja draamaopettaja Leena Ylimäki (draaman menetelmiä, verkkomateriaalina).

Oikeus kouluttajamuutoksiin pidätetään.

Kurssimaksu: 3445 €. Tarjoamme myös rajallisen määrän opiskelupaikkoja ryhmähintaan 9000€/3 opiskelijaa. Mikäli olet kiinnostunut tästä vaihtoehdosta, otathan yhteyttä koulutussuunnittelija Antti Meriläiseen, antti.merilainen@hsky.fi

Hinta sisältää opetuksen, materiaalin koulutuspäiville, Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajan käsikirjan, tulostettavaa materiaalia tunnetaitohetkiin, verkko-oppimisympäristön käyttöoikeuden koko koulutuksen ajan ja 6kk sen jälkeen, ohjausta lopputyösi tueksi, etäopiskelutehtävät ja tehtävien arvioinnin sekä koulutustodistuksen. Koulutus toteutetaan ensisijaisesti lähiopetuksena. Koronatilanteen mahdollisesti jatkuessa koulutuspäivät toteutetaan kokemuksellisena online-koulutuksena. Lisäksi opiskelija hankkii pienen henkilökohtaisen tarvikepaketin, jota hän käyttää koulutusjaksoilla ja itsenäisessä työskentelyssään, tarvikkeiden kustannukset noin 10–25 euroa.

Kurssimaksun voi maksaa myös viidessä erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.

Koulutukseen on mahdollista hakea aikuiskoulutustukea. Täysmääräinen tuki edellyttää 48 opintopistettä ja sen saa täyteen suorittamalla ylimääräisiä bonustehtäviä.

Kurssin aikataulu:
 • Ke 10.04.2024 09:00-16:45 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • To 11.04.2024 08:30-16:15 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • Pe 12.04.2024 09:00-16:45 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • To 13.06.2024 09:00-16:45 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • Pe 14.06.2024 09:00-16:45 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • To 22.08.2024 09:00-16:45 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • Pe 23.08.2024 09:00-16:45 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • To 24.10.2024 09:00-16:45 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • Pe 25.10.2024 09:00-16:45 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • To 28.11.2024 09:00-16:45 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • Pe 29.11.2024 09:00-16:45 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • To 16.01.2025 09:00-16:45 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • Pe 17.01.2025 09:00-16:45 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • To 30.01.2025 09:00-16:00 Etäopetus
 • To 13.03.2025 18:00-19:30 Etäopetus
 • To 03.04.2025 09:00-16:45 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • Pe 04.04.2025 09:00-16:45 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
Lisää kurssi omaan kalenteriisi