Työharjoittelu, 6–8 op

Aika: Viimeistään kevätlukukausi 2025. Harjoittelun voi suorittaa jo aikaisemmin. 

Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse. Mahdollisesta harjoittelun osan korvaamisesta aiemmalla työkokemuksella sovitaan oppiainevastaavan kanssa.

Tavoitteet: Opiskelija tunnistaa informaatiotutkimuksen osa-alueiden keskeisiä ilmiöitä organisaatioympäristöissä ja osaa toimia informaatioalan työtehtävissä. Hän pystyy soveltamaan aiemmin opinnoissaan oppimiaan taitoja käytännön työssä ja reflektoimaan omaa työtään ja asiantuntijuuttaan.

Sisältö: Työharjoittelu informaatiotehtävissä hallinto- tai tutkimusorganisaatiossa, kirjastossa, arkistossa, museossa, yrityksissä tai muussa tietoperustaisessa organisaatiossa

Suoritustapa: 2–3 kuukauden kokopäivätyöskentely tai sitä vastaava työskentely informaatiotyössä sekä kirjallinen raportti. Harjoittelusta sovitaan aina oppiaineen harjoitteluvastaavan kanssa.

Arviointiasteikko: HYV/HYL