Johtaminen ja asiantuntijuus tietoperustaisissa organisaatioissa, 5 op

Aika: Syyslukukausi 2024

Tavoitteet: Opiskelija tunnistaa keskeiset johtamisen alueet ja ymmärtää informaatioalan asiantuntijuuden merkityksen tietoperustaisessa organisaatiossa. Hän osaa soveltaa johtamisen välineitä osaamisen ja informaation hallintaan uuden tiedon luomiseksi. Opiskelija vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätaitojaan ja ymmärtää niiden merkityksen johtamis- ja asiantuntijatyössä.

Sisältö: Johtaminen ja johtajuus, tietojohtaminen, strategia ja osaaminen, viestintä ja markkinointi, tietopääoma ja talous organisaatioympäristössä. Uuden tiedon luominen, vuorovaikutus ja informaationhallinta sekä informaatioalan asiantuntijana toimiminen tietoperustaisessa organisaatiossa.

Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja luentotehtävät, ryhmätyö ja portfolio. Kontaktiopetus, jonka tukena verkko-opetus. Etäsuoritusmahdollisuus.

Arviointiasteikko: HYV/HYL