Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op

Aika: Kevätlukukausi 2024

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee digitaalisten ihmistieteiden tutkimuskysymyksiä, -menetelmiä ja -näkökulmia
- oppii tuntemaan digitaalisten ihmistieteiden keskeiset käsitteet sekä keskeisiä määrällisiä ja laadullisia aineistoja
- perehtyy alustavasti ihmistieteellisessä tutkimuksessa käytettäviin digitaalisiin työkaluihin sekä digitaalisen kulttuurin tutkimuksessa käytettäviin teoreettisiin ja eettisiin lähtökohtiin (liittyen esim. avoimeen tieteeseen ja aineistoihin)
- oppii hahmottamaan, minkälaista ihmistieteellistä tutkimusta on mahdollista tuottaa tietokoneavusteisilla menetelmillä
- oppii monitieteellisen yhteistyön perusteita sekä tuomaan omaa osaamistaan tieteidenväliseen projektiyhteistyöhön

Sisältö: Digitaalisten ihmistieteiden näkökulmat, työkalut sekä digitaalisten aineistojen tutkimisessa tarvittavat teoriat ja metodit.

Suoritustapa: Osallistuminen verkkotyöskentelyyn, reflektoivan oppimispäiväkirjan kirjoittaminen sekä aktiivinen osallistuminen harjoitustyön tekemiseen. Kriteereinä aktiivinen osallistuminen harjoitustöiden tekemiseen, luentopäiväkirjan avulla osoitettu aihepiirin tuntemus sekä työelämätaitojen kehittyminen.

Oppimateriaali: Luennoilla ilmoitettava materiaali. Schuster, K. & Dunn, S. (2020). Routledge international handbook of research methods in digital humanities. London: Routledge.

Arviointiasteikko: 1-5/HYL