Informaatiosisältöjen arviointi ja organisointi, 5 op

Aika: Kevätlukukausi 2024

Tavoitteet: Opiskelija tunnistaa informaatiosisältöjen ja dokumenttien arvioinnin ja organisoinnin tavoitteita ja käytäntöjä erilaisten kokoelmien muodostamisessa ja osaa soveltaa niitä systemaattisesti.

Sisältö: Informaatiosisältöjen ja dokumenttien tuottaminen, arviointi ja organisointi. Dokumentaatio, luettelointi ja sisällönkuvailu asiantuntijatyönä. 

Suoritustavat: Verkko-opiskelu. Luennot, harjoitustyöt ja tentti. 

Arviointiasteikko: 1-5/HYL