Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka, 5 op

Aika: Syyslukukausi 2024

Tavoitteet: Opiskelija tunnistaa oikeusjärjestyksen keskeiset periaatteet ja erottaa eettiset periaatteet ja säädännäiset normit. Hän osaa soveltaa yksinkertaisissa ongelmatilanteissa informaatioalan keskeistä lainsäädäntöä sekä pohtia informaatioalaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelumenetelmä kehittää kykyä laajojen kokonaisuuksien hallintaan sekä analyyttista ja kriittistä ajattelua

Sisältö: Oikeusjärjestyksen perusperiaatteet, informaatiota ja viestintää koskevat lait ja eettiset periaatteet ja niihin liittyvät ongelmat kuten sananvapaus ja sensuuri.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen, harjoitustyöt ja tentti.

Lisätiedot: Mikäli opiskelija on suorittanut informaatiotutkimuksen perusopinnoissa opintojakson Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka, hän suorittaa ay694612A Täydentävä kirjallisuustentti, 5 op -jakson.

Oppimateriaali: Verkko-oppimateriaali, sekä soveltuvin osin:
Voutilainen, T. 2019: Oikeus tietoon; Neuvonen, R. 2018. Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet sekä
Haasio, A., Ojaranta, A. & Mattila, M. 2018: Valheen jäljillä.

Arviointiasteikko: 1-5/HYL